vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Obravnava polletnih poročil o izvrševanju proračuna


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

V imenu Odbora za davčno politiko, proračun in finance pobuda, da se v bodoče na seji Občinskega sveta obravnava polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine.

Odgovor

Pobuda je sprejeta. Občinska uprava bo v bodoče na sejah Občinskega sveta poročala o polletnem izvajanju proračuna občine.

Pripravil:

Darko Habjanič,

višji svetovalec za Občinski svet

 

Sara Drašković,

vodja Kabineta župana

 

                                                                       GREGOR MACEDONI,

                                                                     župan

Nazaj na seznam