vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sanacija cestišča na Brodu


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Pobuda za sanacijo cestišča na Brodu. Na delu ceste, ki vodi v rondo proti hišam na Brodu št. 61 – 64, je poškodovan del ceste, in sicer ob jašku za meteorne vode. Rešetka je delno pogreznjena. Poškodovani del cestišča (ki se nahaja ob komunalnih kontejnerjih), je zavarovan z znakom (»drog«).

Odgovor

Na vozišču je udrto betonsko korito z LTŽ rešetkami za odvajanje padavinske vode z vozišča. Poškodovani del ceste je zavarovan z vertikalno zaporno tablo.

Sanacijo bomo izvedli najkasneje do konca aprila.

 

Mirko Grahek,

višji svetovalec

 

Mag. Jože Kobe,

vodja urada

Dr. Vida Čadonič Špelič,

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam