vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poraba sredstev svetniških skupin v 2016


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Vprašanje ali je poleg svetniške skupine LIK – Liste Ivana Kralja še kateri drugi svetniški skupini v letu 2016 uspelo privarčevati sredstva v proračunu s tem, da niso porabile vseh razpoložljivih sredstev, ki so jim bila na voljo za namen delovanja svetniških skupin in koliko.

Svetniška skupina LIK – Lista Ivana Kralja je v letu 2016 iz naslova delovanja svetniških skupin v proračunu privarčevala 1.476 eur (18,2 %).

Odgovor

V letu 2016 so iz naslova proračunske postavke Delovanje svetniških skupin poleg svetniške skupine Liste Ivana Kralja privarčevale sredstva oziroma niso porabile vseh razpoložljivih sredstev, ki so jim bila na razpolago v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (Ur.l. RS, št. 112/13 in DUL, št. 8/15) tudi druge svetniške skupine, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.

Višina privarčevanih oziroma neporabljenih sredstev posamezne svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika je razvidna iz spodnje tabele.

 

Svetniška skupina

Privarčevani (neporabljeni)

znesek v eur

Privarčevani znesek v %

od odobrene kvote SS

Odobrena kvota porabe SS v eur

1.

Slovenija za vedno

2.700,00

100

2.700

2.

Slovenska demokratska stranka

2.040,26

18,9

10.800

4.

Socialni demokrati

1.525,95

56,5

2.700

3.

Lista Ivana Kralja

1.475,00

18,2

8.100

5.

Slovenska ljudska stranka

348,72

4,3

8.100

6.

Zveza za Dolenjsko

140,33

5,2

2.700

7.

Lista Gregorja Macedonija

135,39

1,7

8.100

15.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

10

0,2

5.400

8.

Solidarnost

8,39

0,2

5.400

9.

Stranka modernega centra

8,24

0,1

8.100

14.

Slovenska nacionalna stranka

2,78

0,1

2.700

11.

ZzAB - Zavezništvo za Novo mesto (ZzAB + Zares)

2,53

0,1

2.700

13.

Nova Slovenija – Krščanski demokrati

0,60

0,02

2.700

10.

Gospodarsko aktivna stranka

0

0

5.400

12.

Jiří Volt

0

0

2.700

16.

Romski svetnik

0

0

2.050

Pripravila

Suzana Virc                                                                                                                        Sara Drašković

podsekretarka za OS                                                                                                   vodja Kabineta župana

 

Nazaj na seznam