vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Razširitev ceste na Grabnu proti vasi Krka za ureditev peš in kolesarske poti


Datum: 22. 03. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda, da občina z minimalnimi posegi razširi obstoječo cesto na območju Grabna (od ločenskega mostu do vasi Krka) za potrebe peš in kolesarske poti.

Na tej cesti je velika frekvenca pešcev in kolesarjev, poleg gostega prometa, sama cesta brez pločnika in kolesarske steze pa je zelo nevarna, zato pobuda, da občina takoj pristopi k minimalni razširitvi ceste, še pred izvedbo OPPN Graben in pozneje tudi predvidene izgradnje 3. razvojne osi - avtocesta.

Odgovor

Glede na trenutno gostoto prometa na omenjeni cesti ni načrtovana razširitev le-te za namen umestitve peš hodnika in kolesarske steze. Omenjen odsek bo obravnavan v okviru urejanja kolesarskega omrežja v sklopu projekta 3. razvojne osi.

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

Tomaž Praznik

višji svetovalec

 

Mojca Tavčar

Vodja Oddelka za okolje in prostor                                                dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam