vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zagotovitev sredstev v letošnjem proračunu občine za investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda, da se z rebalansom proračuna v letošnjem letu zagotovijo sredstva za najnujnejša investicijska in vzdrževalna dela na OŠ Center.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v proračunu za leto 2018 za investicijska in vzdrževalna dela v Osnovni šoli Center planiranih 50.000 EUR. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za preureditev kuhinje, obnova trakta sanitarij in zamenjave starih radiatorjev. Ker je za večji obseg del potreben javni razpis za izbor izvajalca, dela na objektu pa se morajo izvajati v času šolskih počitnic (da učni proces ni moten), povečanje sredstev v letošnjem letu ni smiselno. Na podlagi dogovora z vodstvom šole smo določili časovnico investicij in zato smo v 2. branju predloga proračuna za leto 2019 za obnovo kuhinje, fasade in vhodov v objekt na proračunski postavki 2303091228 Investicijski odhodki – OŠ Center zagotovili dodatnih 150.000 EUR. Torej je za investicijsko vzdrževanje v OŠ Center predvidenih skupaj  300.000 EUR. S tem bodo v letu 2019 glavne investicijske aktivnosti zaključene.

 

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije    

 

dr. Iztok KOVAČIČ,

VODJA URADA

Nazaj na seznam