vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev nadstreška pri vhodu v OŠ Center in osvetlitev prostora pred šolo


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Vprašanje, zakaj pri vhodu v OŠ Center še vedno ni nadstreška? Pobuda za to je bila dana že pred meseci in tudi obljuba za realizacijo s strani Občinske uprave. Ker nadstreška še vedno ni, tudi pobuda, da se ob ureditvi nadstreška uredi tudi razsvetljava zunanjega prostora pred šolo (do Gimnazije). Namreč, ko se stemni, pred šolo ni nobene razsvetljave, kar predstavlja nevarnost predvsem za šolarje.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto v skladu z zagotovljenimi sredstvi v proračunu tekočega leta pripravi letni plan investicijskega vzdrževanja in določi prioritete izvajanja del na posameznih objektih osnovnih šol. Potreb na posameznih osnovnih šolah je vsako leto veliko več kot je zagotovljenih sredstev. Na OŠ Center je za leto 2016 predvidena izvedba dveh večjih projektov. Na objektu OŠ Center je predvideno nadaljevanje menjave zunanjega stavbnega pohištva v višini cca 50.000 EUR. Projekt je pripravljen in bo realiziran v času letošnjih poletnih počitnic. Na objektu podružnične šole Mali Slatnik je zaradi izredno slabega stanja strehe predvidena zamenjava kritine. Investicijska vrednost teh del znaša cca 45.000 EUR. Tudi ta dela se bodo izvajala v času letošnjih šolskih počitnic. Z zamenjavo strehe bomo preprečili nastajanje dodatne škode zaradi zamakanja.

V letošnjem letu smo želeli pri OŠ Center postaviti tudi nadstrešek. Ker smo zaradi revizije neizbranega ponudnika investicijo v drugi šolski objekt v vrednosti 100.000,00 EUR, plačali šele letos, je postavka za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol temu primerno manjša.

Realizacija nadstreška bo zato možna v skupnem sodelovanju z osnovno šolo prihodnje leto, letos pa bomo naročili projektno dokumentacijo. Ob izdelavi projektne dokumentacije za nadstrešek se bo preverila tudi potreba in možnost ureditve osvetlitve dvorišča.

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije

 

Dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                             Dr. Vida Čadonič Špelič,

  VODJA URADA                                                                              direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam