vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev peš prehoda med Zdravstvenim domom Novo mesto in Lekarno


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za ureditev peš prehoda med Zdravstvenim domom Novo mesto in Lekarno, predvsem iz vidika varnosti pešcev, ki ta prehod prečkajo.

Odgovor

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest je prehod za pešce izven območja križišča  dopustno označiti na lokaciji stalne koncentracije pešcev, če je odmik do naslednjega prehoda ali križišča večji kot 150 m, kar na dani lokaciji ni izpolnjeno.

V kolikor je promet pešcev tolikšen, da je upravičena ureditev prehoda za pešce, mora lokacija samostojnega prehoda za pešce (označen na vozišču zunaj območja križišča) izpolnjevati naslednje pogoje: 

-        zagotovljena preglednost na zaustavitveni razdalji,

-        oddaljenost do sosednjega prehoda,

-        zagotovljen minimalni torni koeficient na vozni površini,

-        zagotovljene čakalne površine ob prehodu, katere morajo biti povezane s pločnikom,

-        zagotovljena mora biti ustrezna osvetlitev mesta prehoda za pešce,

-        na mestu prehoda za pešce je potrebno urediti ustrezne klančine.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da mora pešec uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev. Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti. Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta. Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če to lahko varno stori.

Pobude za ureditev prehoda na državni cesti R2-419, glede na veljavne predpise tako ni mogoče realizirati.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

Vodja urada                                                                  Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam