vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Tretja razvojna os


Datum: 13. 02. 2017
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda, da se MO NM aktivno vključi, poveže in vzpostavi dialog z Društvom Novo mesto v zvezi z aktualnimi dogodki in aktivnostmi tretje razvojne osi, ki jih izvaja društvo.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je samoupravna lokalna skupnost s statusom mestne občine, v kateri prebivalci uresničujejo ustavno pravico do lokalne samouprave. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji, v nadaljevanju: ZPNačrt) določa, da je občina pristojna za:

1.     določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,

2.     določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in

3.     načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

V okviru navedenih pristojnosti Mestna občina Novo mesto z Društvom Novo mesto dobro sodeluje na številnih področjih in s tem skrbi za izvajanje načela javnosti po določilih 5. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt). Pri prostorskem načrtovanju je Društvu Novo mesto skladno z določbami ZPNačrt omogočeno izražanje društvenih interesov in udeležba društva v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov v pristojnosti mestne občine. Društvo je obveščeno o postopkih priprave prostorskih aktov v pristojnosti mestne občine in ima možnost v teh postopkih sodelovati s pobudami in mnenji.  Mestna občina v skladu z veljavno zakonodajo društvu omogoča vpogled v prostorske akte, njihova strokovna gradiva in v druge dokumente, povezane s prostorskim načrtovanjem v pristojnosti občine.

Ocenjujemo, da mestna občina z društvom Novo mesto že sodeluje na način vključujočega in povezanega dialoga. Primer priprave prostorskega načrta za Tretjo razvojno os pa je posebnost. Predvsem gre za prostorski načrt, ki ni v pristojnosti mestne občine, zato je prostorski načrt pripravljala država. Mestna občina Novo mesto je v postopku sodelovala kot lokalni nosilec urejanja prostora in sicer tako, da je na podlagi razvojnih politik, strategij in programov, ki jih je sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto izdala smernice za načrtovanje Tretje razvojne osi. Smernice so temeljile na razvojnih potrebah, strokovnih podlagah in razpoložljivih podatkih, ki jih je za strategijo prostorskega razvoja sprejel Občinski svet. Z aktivnostmi društva smo seznanjeni preko posamičnih medijskih objav. Društvo Novo mesto se je seznanilo z vlogo mestne občine v postopku, ni pa mestne občine seznanilo z njihovimi aktivnostmi v obliki dokumentacije za pravno varstvo njihovih pravic. Prepričani smo, da je Društvo Novo mesto razumelo, da za pravno varstvo njihovih pravic v konkretnem primeru ni pristojna mestna občina, zato je sodeč po medijskih objavah svoje pritožbe naslovilo na pristojne institucije.

V povezavi z ustno pobudo zato zagotavljamo, da je Mestna občina Novo mesto ves čas odprta za sodelovanje z Društvom Novo mesto glede zadev prostorskega načrtovanja v pristojnosti mestne občine.

Glede pravnega varstva pravic društva pred drugimi organi oziroma institucijami pa se Mestna občina Novo mesto, tudi v konkretnem primeru tretje razvojne osi z društvom ne more vključevati v aktivnosti, ki jih izvaja društvo. Cilji, ki jih izvajajo društva praviloma sledijo ciljem interesne skupine članov društva, cilji, ki jih zasleduje Mestna občina Novo mesto pa so cilji, ki jih pregledno in transparentno v javnem interesu prebivalcev mestne občine sprejema izvoljeni Občinski svet.  

 

 

Pripravil:

Izidor Jerala

Podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja Urada za prostor in razvoj                                                Direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam