vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-86 Ureditev male čistilne naprave v vasi Žihovo selo


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Glede na to, da je krajanom Žihovega sela Mestna občina NM dala odgovor na zastavljeno svetniško vprašanje in se krajani omenjene vasi ne bodo mogli priključiti na kanalizacijski vod Dolenja vas in na čistilno napravo Otočec, so vaščani dali drugačno pobudo za rešitev izgradnje kanalizacije v njihovi vasi. Predlagajo, da se za celotno vas Žihovo selo zgradi skupna, mala čistilna naprava. Seveda pričakujejo vso pomoč občine in čimprejšnji pristop k obravnavi in razrešitvi obravnavanega problema. V vasi je prostor - javno dobro, ki bi ga lahko izkoristili za izgradnjo čistilne naprave. Krajani so pripravljeni pomagati pri urejanju te problematike. V imenu vaščanov Žihovega sela dajem pobudo, da Mestna občina NM čimprej pristopi k celovitem urejanju kanalizacije v vasi Žihovo selo. Vas leži ob reki Krki, zato je problem kanalizacije potrebno čimprej rešiti.                                                                 

Odgovor

Kot smo pojasnili že v odgovoru na svetniško vprašanje št.: 9001-2/2019-71 (4. redna seja) v vasi Žihovo selo ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Občina za taka območja, ki so redkeje poseljena, nudi pomoč v obliki subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva se delijo v okviru  vsakoletnega javnega poziva za »Subvencioniranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto«.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam