vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-87 Preplastitev ceste Dolenja vas - Žihovo selo


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Svet KS Otočec je v mandatu 2014-2018 predlagal, da se preplasti cesta Dolenja vas – Žihovo selo, po kateri bo speljana tudi kolesarska pot in da se na novo uredi odsek v dolžini približno 100 metrov pri žagi Novak v Dolenji vasi, ker je tam cesta »luknjasta, udrta«, skratka močno poškodovana (teh 100 metrov je MONM uvrstila med nujna dela, ki bodo letos opravljena). Leta 1993 so za prvo ureditev in asfaltiranje ceste od Dolenje vasi do Žihovega sela veliko prispevali sami krajani vasi Žihovo selo. Poleg denarja so vložili ogromno dela in prostovoljno dali zemljo za širitev ceste. Nekaj pa je prispevala KS Otočec. Zato je nesprejemljivo, da občina nima posluha za preplastitev tega dela ceste, po kateri boste speljali še kolesarsko stezo oz. povezavo Novo mesto-vas Krka-Žihovo selo-Otočec. Novo vodstvo KS Otočec letos te preplastitve ni sprejelo kot prioritetno, ampak so ponovno uveljavljali svoje interese, veze in poznanstva in uvrstili kot prioritetno preplastitev npr. cesto v Ždinji vasi, čeprav tiste ceste v prejšnjem mandatu ni bilo na nobeni prioritetni listi KS Otočec. Odgovor zdajšnjega predsednika KS Otočec je bil: sami zbirajte denar, nekaj bo pa občina zraven dala, če želite dobiti novo preplastitev«. Krajani opozarjajo, da je cesta že uničena (zdaj bi se jo dalo še popraviti brez večjih dodatnih del), se udira, nastajajo luknje, asfalt je razpokan. Cesta bo in je v javni uporabi, med drugim tudi kot kolesarska pot, zato je nesprejemljivo, da bodo krajani sami vlagali v preplastitev, koristil jo bo pa kdorkoli jo bo želel. Prosimo, da MONM poskrbi za pravočasno sanacijo ceste. Kaj nameravate narediti v tej smeri?                                          

Odgovor

Občinska cesta med Dolenjo vasjo in Žihovim selom, JP 796131, Dolenja vas – Žihovo selo 15, je poškodovana na območju žage v Dolenji vasi, na preostalem območju pa ni ugotovljenih večjih poškodb.

Sanacija je predvidena v planu za leto 2020.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam