vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-110 Nov vrtec za Otočcu


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Krajani Otočca nestrpno čakajo na nov vrtec pri OŠ Otočec. Vedo, da gre za večji investicijski projekt MONM. Zanima jih, kdaj se bo začela gradnja novega vrtca pri šoli in kakšne oziroma katere so ovire za pričetek gradnje. 

110.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v Načrtu razvojnih programov 2019-2022 tudi projekt za razrešitev prostorskih težav za potrebe vrtca na Otočcu in projekt za širitev OŠ Otočec. V letošnjem letu smo naročili novo idejno zasnovo za dograditev Osnovne šole Otočec za potrebe šole in vrtca, ki predvideva, da bosta vrtec in šola v isti novi stavbi. Glede na demografske kazalnike okoliške populacije smo izvedli tudi racionalizacijo projekta. Odločili smo se, da bodo v spodnjih prostorih dograjenega objekta trije oddelki vrtca, v prvem in drugem nadstropju pa po tri dodatne učilnice s spremljajočimi prostori za potrebe šole. Predvideno je tudi dodatno parkirišče ter ureditev ustreznega novega dovoza z javne ceste za potrebe vrtca. Objavljen je bil javni razpis za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelavo projektov za izvedbo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter izdelavi ostale investicijske dokumentacije bo projekt pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca. Planiramo, da se bo sama gradnja pričela v letu 2020 in končala v letu 2021.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam