vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-111 Urejanje in čiščenje športno-rekreacijskega parka Pluska Otočec


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

V mandatu 2014-2018 je KS Otočec gradila Športno-rekreacijski park Pluska Otočec, ki še ni dokončan. Že v času gradnje je KS občino prosila za dodatna sredstva za vzdrževanje športnega parka. Kolikor je znano, so bila KS Otočec z januarjem 2019 povečana sredstva za redno delovanje (v obliki mesečnih akontacij naj bi letno prejeli 4.000,00 EUR več sredstev, ki naj bi bila namenjena za vzdrževanje novega športnega parka). Vsa nogometna športna društva z Otočca so imela v mesecu marcu 2019 usklajevalni sestanek s takratnim predsednikom KS Otočec Boškom Jezerčićem, na katerem so se društva soglasno dogovorila, da bo skrb za vzdrževanje športnega parka prevzelo Športno društvo Šentpeter, ki je bilo pripravljeno park celo leto vzdrževati (kositi, mulčati, čistiti) za na sestanku ustno dogovorjen znesek 4.000,00 EUR. Člani ŠD Šentpeter košnje in druga vzdrževalna dela redno izvajajo, a od KS Otočec do konca junija 2019 niso prejeli še nobenih denarnih sredstev za vzdrževanje parka, ostaja le pri obljubah. Člani ŠD Šentpeter iz lastnega denarja plačujejo materialne stroške, kosijo s svojimi kosilnicami, traktorji in mulčarji. Dela opravljajo v popoldanskem času - njihovem prostem času. Člani ŠD Šentpeter si prizadevajo, da parka ne bi preraslo grmovje in robidovje, zato ga vzdržujejo, saj vedo koliko prostovoljnega dela, truda in denarja je bilo treba vložiti v izgradnjo parka. Toda tako zelo velike površine nihče ne more prostovoljno vzdrževati, kositi in mulčati, ker vzdrževanje predstavlja velike materialne stroške in ogromno vloženega prostega časa. Predlagam pobudo: zakaj se MONM direktno ne dogovori s člani Športnega društva Šentpeter za vzdrževanje športnega parka in za ustrezno plačilo, če so fantje pripravljeni vzdrževati športni park (tak predlog je z dopisom na MONM septembra 2018 že podalo tudi bivše vodstvo KS Otočec)? Ali pa bo treba najti drugo, primerno rešitev, da se področje parka ne bo ponovno zaraslo? Menda športno-rekreacijski park Otočec upravlja Zavod Novo mesto – sprašujemo ali je zavod dolžan tudi kositi in vzdrževati omenjeni prostor? Pričakujemo vaš odgovor in konkretne rešitve glede omenjene problematike.

111.pdf

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ima v proračunu zagotovljena finančna sredstva za vzdrževanje igrišč v višini 4.000 EUR in jih krajevni skupnosti nakazuje v mesečnih akontacijah. Z navedenimi sredstvi je krajevna skupnost dolžna vzdrževati površine športnega parka.

Zavod Novo mesto ne upravlja Športno rekreacijskega parka Otočec, je pa vzdrževalec igral.

Mestna občina Novo mesto s Športnim društvom Šentpeter nima sklenjene nobene pogodbe in društvu posledično ne more nakazovati dodatnih finančnih sredstev. Lahko pa medsebojno sodelovanje uredita Krajevna skupnost Otočec in Športno društvo Šentpeter.

 

Pripravila:

 

Petra Budja                                                                                                       

Katarina Petran

                                                     

  vodja urada

 

dr. Vida Čadonič Špelič

 

direktorica

Nazaj na seznam