vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-169 Parkirišča pri Dolenjskem muzeju Novo mesto


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Pobuda glede urejanja odprtih vprašanj glede parkirišč pri Dolenjskem muzeju Novo mesto.

Prosim, da se primer parkirišč pri Dolenjskem muzeju glede na specifiko parkirnih prostorov, ki naj bi v prihodnosti prešli v javna parkirna mesta,  zaradi nerazrešene zgodovine teh parkirišč obravnava ločeno.

V imenu Dolenjskega muzeja prosim, da se z vodstvom muzeja uskladi in razreši to nerešeno vprašanje iz preteklosti.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Odredba, ki ureja način parkiranja v MO NM  v sistem javnega parkiranja vključuje tudi vsa parkirišča občinskih javnih inštitucij v ožjem mestnem središču, tako tudi Dolenjskega muzeja. To nam omogoča doslednejšo ureditev mirujočega prometa, ki je skladna s sprejeto Celostno prometno strategijo Mestne občine Novo mesto (CPS). Postopno vzpostavljanje nadzorovanega in plačljivega parkiranja v Novem mestu je tudi eden izmed ukrepov petega stebra CPS, ki govori o racionalni rabi osebnih avtomobilov in sicer v svežnju ukrepov upravljanja mirujočega prometa.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam