vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–300 Sanacija in preplastitev ceste Dolenja vas – Žihovo selo


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Svetniška pobudo za sanacijo in preplastitev ceste od Dolenje vasi do Žihovega sela in pobudo za asfaltiranje makadamske ceste do hišne št. Žihovo selo 15. Novembra 2020 je bil saniran del cestišča pri Žagi Novak v dolžini približno 100 metrov. Ponovno opozarjam, da je cesta Dolenja vas – Žihovo selo potrebna preplastitve, saj je po celem cestišču razpokan asfalt. Najslabše je pri parceli Turk, ob ograji, kjer je asfalt počen podolžno po sredini cestišča, spodnji del cestišča se vdira in nagiba. Ta del cestišča je bil pred leti že saniran, a ga bo potrebno ponovno sanirati, saj nastajajo čedalje večje razpoke, spodnji del cestišča se poveša. Po celem odseku omenjene ceste je cestišče zelo razpokano, na določenih delih se tudi vdira. Zaradi lažjega vzdrževanja dajem pobudo, da se asfaltira tudi makadamska cesta, ki od vasi Žihovo selo pelje do hiše Žihovo selo št. 15. Po tej poti sedaj poteka tudi kolesarska pot in Rudolfova pot. Cesta pozimi ni plužena, ob nalivih s ceste odnese ves pesek in nastanejo jame. Ta del makadamske ceste MONM slabo vzdržuje. Polaganje asfalta na tem delu predlagam zato, da bo cesto lažje vzdrževati in se bo lahko redno kosilo brežine, kar bo pripomoglo k večji preglednosti in večji varnosti kolesarjev.

Odgovor

Po pregledu ceste med Dolenjo vasjo in Žihovim selom je bilo ugotovljeno, da je na krajšem odseku, kjer je bila polovica ceste že enkrat sanirana, prišlo do podajanja cestišča, zaradi česar se je na spoju zgornja plast delno odprla. Zaradi posebnosti pri izvedbi, je s koncesionarjem dogovorjeno, da se sanacija z bitumensko maso izvede v poletnih mesecih.

Makadamski odsek ceste do hiše Žihovo selo št. 15 je kategoriziran, zato smo obvestili koncesionarja, da ga je potrebno tako plužiti v zimskih mesecih kot tudi kositi brežine.

Glede predlaganega asfaltiranja na odseku med naseljem Krka in Žihovo selo pa pojasnjujemo, da gre za del izvedbe ureditve daljinske kolesarske povezave Sava – Krka bike, katera se konča 200m pred začetkom asfalta v Žihovem selu in je v domeni DRSI, kjer je predviden terminski plan izvedbe po l. 2021.

 

 

Pripravil:                                                                                                            

Igor Tomažin                                                                                       Špela Bele Zatežić

Strokovni sodelavec VII/2-II – za promet                        Vodja oddelka za investicije po pooblastilu

                                                                                         št. 1000-22/2017-40 (409) z dne 28.2.2020

 

 

 

Dr. Iztok Kovačič                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam