vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 479 Razdelitev obstoječo KS Otočec na več enot oz. več krajevnih skupnosti


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

V imenu krajanov KS Otočec dajem pobudo, da se obstoječa KS Otočec, ki je geografsko gledano ena največjih krajevnih skupnosti v Mestni občini novo mesto (vanjo je vključenih 23 vasi oz. zaselkov in ima največ kilometrov cest za vzdrževanje) transformira oz. preoblikuje v vsaj dve krajevni skupnosti ali več. Tako bi dobili geografsko manjša področja oz. manjše krajevne skupnosti, ki bi tako lažje investirale v razvoj kraja. Veliko krajanom Otočca ni všeč, da je vodstvo KS Otočec iz Ždinje vasi (ta mandat in tudi nekaj prejšnjih mandatov je bilo tako), ker so se v preteklosti sredstva namenjena investicijam krajevne skupnosti večinoma namenjala v razvoj in obnovo tamkajšnjega območja, tudi investicije v tem kraju so bile prioriteta KS Otočec. Zato je več krajanov Otočca prosilo za oddajo pobude, da se Ždinja vas (in še kakšna vas zraven) izloči iz obstoječe KS Otočec. Prosimo, da se v reševanje obstoječe problematike Mestna občina aktivno vključi, posluša svoje krajane in poskuša razdeliti KS Otočec na več enot glede na obstoječ geografski položaj. 

Odgovor

Postopek za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja določa 64. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo).

V primeru, da bo Mestna občina Novo mesto prejela pobudo v skladu z določili Statuta Mestne občine Novo mesto, bo pristopila k ustreznim postopkom za spremembo krajevne skupnosti.

 

 

Pripravila:

Maja Gorenc,

višja svetovalka

 

Vanja Lakner,                                                            dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ,

vodja urada                                                                              direktorica

Nazaj na seznam