vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 466 Obveščanje oz. posvetovanje s krajevnimi skupnostmi


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

S ciljem boljšega obveščanja in konkretnega sodelovanja predlagam, - da se v pomembnejših zadevah uprava na primeren način posvetuje s KS, kot n. pr. pri poimenovanju ulic; - da n.pr. pred obravnavno na Občinskem svetu sprememb in dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičninami gradivo, v katerem so na viden način označene spremembe, pravočasno dostavi v KS, da je čas za posvetovanje s krajani.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto omogoča krajevnim skupnostim sodelovanje pri opravljanju javnih zadev v občini v skladu z veljavnimi predpisi. Njihove pristojnosti so podrobneje urejene v 67. členu Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1), kot so podaja predlogov, pobud, pripomb, sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture, izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo, programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, nadalje nadzor nad opravljenimi deli, sodelovanje in dajanje pripomb v času javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti, seznanitev pristojnih organov občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja in podobno, kar občina upošteva pri opravljanju javnih zadev. Tudi v primerih, ko stališča, predlogi, mnenja, pobude krajevnih skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občin in niso zavezujoča, oziroma vključevanje krajevnih skupnosti ni dolžnost občine v skladu z veljavno zakonodajo, občina glede na pomembnost zadev, ustaljeno prakso delovanja in druge vidike omogoča krajevnim skupnostim različne oblike sodelovanja. Navedeno velja tudi v primeru priprave načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine, za katere Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ne predpisuje pridobitev soglasja ali posvetovanja s krajevnimi skupnostmi. Gradivo Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja za leto 2022, katerega priprava je bila obsežna in je bilo predmet obravnave na prejšnji seji občinskega sveta, je občinska uprava pred obravnavo na seji občinskega sveta posredovala krajevnim skupnostim.  Zaradi obsega dela in časovne stiske za podajo pripomb občinska uprava za podajo pripomb ni mogla zagotoviti več časa. Predlog, da se zagotovi krajevnim skupnostim več časa za preučitev in podajo pripomb glede načrta razpolaganja, vključno s spremembami in dopolnitvami načrta razpolaganja bomo upoštevali, kjer bo to glede na okoliščine dela mogoče.  

 

Pripravili:

 

 

Tina Hadžič

višja svetovalka

 

 

 

Pia Svilan

Vodja oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

 

 

Nazaj na seznam