vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 481 Ureditev lastništva gozda Portoval


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Pobuda glede športnega parka Portoval oz. mestnega gozda, ki ima status mestnega parka; to je zelena oaza v okljuku reke Krke v katero zahajajo Novomeščani, ki potrebujejo svoj mir; to je zelena površina, ki je blizu mesta, ki pa bo sedaj z novo brvjo dobila še večjo izpostavljenost; Portoval leži blizu največje stanovanjske soseske v mestu; zelo veliko judi, ki nujno potrebuje to zeleno površino; gozd je zelo v slabem stanju; lastniki gozda ne vzdržujejo, če pa ga, pa to ni primerno vzdrževanje, za sabo puščajo veje; tisti, ki pa ne skrbijo za gozd pa drevesa podirajo tudi na obstoječe poti; poti so polne korenin; poti so blatne ker s traktorji naredijo katastrofo; upravljanje z gozdom ni dobro; vlada anarhija in nekaj je potrebno spremeniti; glavna težava je status oz. lastništvo tega parka; sprašujem se, če smo sprehajalci v tem parku v prekršku, ker se sprehajamo po zasebnih površinah; vsak sprehajalec je v neke vrste  prekršku; mislim da je sedaj trend povečanja teh zelenih površin v mestu; temperatura mest se dviguje in zelene površine so pomembne za psihično stanje vseh ljudi; potrebno bi bilo urediti lastništvo teh parkovnih površin; gre za to, da dokler ni v neki javni lasti se s tem ne da upravljati; pobuda, da MO NM vloži več truda za odkup teh parcel, da bi se lahko s tem gozdom upravljalo in načrtovalo, da bi bilo urejeno saj neko minimalno vzdrževanje in ureditev; sedaj se ljudje tega parka izogibajo ker je v njem blato, ker so tam podrta drevesa in ni urejen).

Odgovor

Gozdni kompleks Portoval je razglašen za gozd s posebnim namenom z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/2014). Namen razglasitve gozdov s posebnim namenom je varovanje teh gozdov in ureditev upravljanja ter gospodarjenja z njimi. V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, se izvaja gospodarjenje, prilagojeno izjemno poudarjenim socialnim in ekološkim funkcijam teh gozdov, vendar na način, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije. Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih, ki jih v skladu z zakonom izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje z gozdom v Portovalu so opredeljene v tekočem gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Novo mesto – jug. Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, spravilo, gojitvena in varstvena dela, izgradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture), izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec, ki ga pooblasti lastnik gozda. Za opremljanje gozdov z infrastrukturnimi objekti za zadovoljevanje izjemno poudarjenih funkcij se upoštevajo določila občinskega prostorskega načrta oziroma veljavnega prostorskega akta in soglasje Zavoda za gozdove. Za namen vzpostavitve pešaško-kolesarske poti je tako Mestna občina Novo mesto naročila projektno dokumentacijo PZI »Pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval« (v nadaljevanju: PZI) in že pričela tudi z izvedbo same investicije. Projektna dokumentacija je bila izdelana ob upoštevanju veljavnih prostorskih aktov, in sicer Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto in Odloka o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval. Za namen realizacije vzpostavitve pešaško-kolesarske poti je bila pridobljena tudi pravica graditi za vsa tangirana zemljišča. Vzpostavitev poti se začne z navezavo poti k čolnarni (Irča vas) in konča z navezavo urejene poti, ki pelje proti športno-rekreacijskemu parku (v nadaljevanju: ŠRP) Portoval. Z izgradnjo pešaško – kolesarske poti bodo obiskovalci, sprehajalci, kolesarji in drugi pridobili prometno varno povezavo iz Irče vasi do ŠRP Portoval. Območje, kjer je predvidena večnamenska pot, se nahaja ob gozdni meji gozda Portoval, ki ga s treh strani obdaja reka Krka. Celotna dolžina trase je približno 2000 m. Z umestitvijo tega poteka trase povezovalne poti bo z vidika varnosti in počutja ljudi, ugodno vplivala na razpoloženje uporabnikov poti, ki bodo uporabljali to povezovalno pot. Dolgoročni cilj Mestne občine Novo mesto pa je vsekakor pridobitev lastništva na celotnem območju gozdnega kompleksa Portoval in s tem tudi popolni nadzor nad njegovim upravljanjem oziroma vzdrževanjem.  

 

Pripravila:

 

 

Klavdija Seničar

strokovna sodelavka VII/2-II – za kmetijstvo

 

 

Pia Svilan

Vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

Nazaj na seznam