vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-10 Cesta Novo mesto-Metlika - zagotovitev varnosti na tej cesti pri naselju Črmošnjice pri Stopičah


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda za ureditev varnosti na magistralni cesti v naselju Črmošnjice pri Stopičah, predvsem za pešce.

Pred časom je bil sestanek občanov s predstavniki občine z namenom, da se ta nevaren odsek ceste uredi. Otroci tam hodijo v šolo po magistralni cesti in nimajo pločnika. Cesta je državna, pločniki pa so občinski, zato vprašanje, kdaj se bo zadeva realizirala tako, da bodo pešci, predvsem pa otroci lahko varno prečkali cesto in dostopali do avtobusnega postajališča na tej lokaciji.            

Odgovor

Projekt rekonstrukcije priključka v Stopičah je bil pred leti že izdelan in ravno tako so bila  odkupljena tudi zemljišča. Zaradi nove zakonodaje je v planu izdelava projektne naloge nove PZI s strani Direkcije.

Projekt  je časovno in tehnično soodvisen od projekta 4 etape 3 razvojne osi, ki se načrtuje v okviru DPN-ja (Državnega prostorskega načrta za državno cesto od AC A« Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu, do priključka Maline). Ta je v fazi naročanja novih prometnih študij, geologije in geodezije, zato je po mnenju Direkcije smiselno, da Projektna naloga počaka do izdelave omenjenih študij in izmer.

 

Pripravil:

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam