vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-32 Izgradnja parkirišča pri dvorani Stopiče


Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Pobuda, da se čim prej pristopi k izgradnji parkirišča pri športni dvorani v Stopičah, saj, ko so tam večje tekme, avtobusi in avtomobili parkirajo tudi po cesti.

Odgovor

V času izgradnje športne dvorane Stopiče je bilo zgrajeno parkirišče na zahodni strani športne dvorane in pri OŠ Stopiče. Kasneje so bila urejena parkirišča tudi na severni strani športne dvorane.

Za dodatne potrebe po parkiranju v času večjih prireditev je, poleg naštetih parkirišč, možno parkirati na parkirišču pri mrliški vežici čez cesto in na igrišču OŠ Stopiče, ki je v času večjih prireditev prilagojeno za parkiranje.

Mestna občina Novo mesto trenutno ne načrtuje gradnje novega parkirišča pri športni dvorani Stopiče, saj menimo, da so vsa navedena parkirišča zadostna za potrebe športne dvorane.

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

Franci Starbek

vodja Oddelka za investicije

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam