vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-88 Parkirni prostori za kamione na Prepihu


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Parkirni prostor na Prepihu, kjer parkirajo kamioni, je nad vodnim zajetjem, ki oskrbuje Novo mesto. Vprašanje, če je MO NM seznanjena s tem, kako je ta prostor zaščiten oz. če je ustrezno zaščiten pred kapljanjem raznih maziv in olj iz teh kamionov, ki se vpijajo in prodirajo v notranjost zemlje.

Odgovor

MO NM je seznanjena z zaščitnim režimom nad vodnim zajetjem, ki oskrbuje Novo mesto. Celotna prostorska ureditev območja Prepih se obravnava s Spremembami in dopolnitvami OPN MONM -  SD OPN 5, PIP ZA OBMOČJE GTK PREPIH, ki je v fazi osnutka. Dokument je bil poslan v 1. mnenje nosilcem urejanja prostora.

 

 

 

 

 

Pripravil:

 

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam