vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-131 Saniranje vejevja, ki visi nad občinskimi cestami


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Saniranje vejevja, ki visi nad občinskimi cestami

Vprašanje, čigava je dolžnost sanirati vejevje, ki visi na občinske ceste; je to dolžnost KS ali občine; seaj bomo to začeli kar sami v KS to delati, da bomo vsaj do vasi lahko prišli.

Odgovor

Lastniki zemljišč ob javnih cestah so dolžni redno obrezovati zasajeno  vegetacijo na svojih zemljiščih, tako da ta ne sega na občinske ceste in pločnike. Občani se z zasaditvami ob javnih cestah pogosto ne zavedajo svoje odgovornosti, vegetacijo morajo namreč vzdrževati tako, da ne vpliva na varnost v prometu.

 

Zakonodaja s področja cest prepoveduje zasajanje živih mej, drevja, trt ali drugih visokih nasadov ali poljščin na cestnem svetu javne ceste. Prav tako ni dovoljeno zasaditi kakršnekoli vegetacije v območju križišč ter na notranjih straneh cestnih krivin, ki bi oviralo preglednost cest, križišč ali priključkov. Zagrožena globa za navedene prekrške je med 500 € in 1.000 €, nadzor pa poleg policije izvaja tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam