vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-8/2019-170 Vračanje koncesij lovskim družinam


Datum: 14. 11. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje glede vračanja koncesij; kako se vračajo nazaj v lovišča oz. lovskim družinam; državi se plačuje in ali od države dobi nazaj občina.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Gregor Macedoni.

Odgovor

Šesti odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu določa (ZDLov-1), da se občini nakazana sredstva iz naslova koncesijske dajatve v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. ZDLov-1 pojma naravni vir ne opredeljuje, pač pa ta pojem in ukrepe varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). ZDLov-1 prav tako ne opredeljuje podrobneje namenov, za katere lahko občina porabi sredstva, zato ta člen zakona ni mogoče razumeti kot obvezo občine, da vlaga le v ukrepe povezane z divjadjo in lovstvom (mnenje rač. sodišča št. 333-8/2011/2 z dne 20. 4. 2011).

Občina tako lahko namenske izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire po ZVO-1 realizira na različne vsebinske načine. Ker so prejeta sredstva iz naslova obravnavane koncesijske dajatve zelo nizka (za leto 2018 je MONM prejela 1.437,76 EUR), menimo, da sprejemanje odloka ni smiselno.

Navedena sredstva namenjamo za ukrepe varstva okolja in ohranjanja narave, ki so v občinski pristojnosti.

 

Pripravila:

 

Vera Vesely

višja svetovalka za kmetijstvo

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam