vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020-281 Pobuda, da je pri meritvah oz. odmeri zemljišča prisoten predstavnik MO NM


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Težave pri meritvah, ki jih dajo odmeriti zasebniki in mejijo na občinske parcele. Vprašanje zakaj se nihče iz občinske uprave ne udeleži teh meritev. Dogaja se, da se privatno zemljišče vriše delno tudi na občinsko cesto. Pobuda, da kjer se odmerja, da je prisoten tudi predstavnik MO NM.

Odgovor

Občinska uprava kot upravljavka stvarnega premoženja Mestne občine Novo mesto vedno preveri vsa vabila na geodetske postopke, ki jih prejme kot lastnica tangiranih nepremičnin. Pristojni uslužbenci izkustveno ocenijo, kje je nujna oziroma obvezna udeležba v postopku na kraju samem, v drugih primerih pa z geodeti že predhodno uskladijo meje. Zaradi števila vseh postopkov in ostalih nalog ne moremo zagotoviti prisotnosti v vseh postopkih, se pa trudimo, da smo prisotni na čim več  obravnavah.

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam