vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–296 Preverjanje komunalnih priključkov in komunalnega prispevka


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje ali višina oz. pravilo plačevanja komunalnega prispevka velja za vse enako ali lahko nekdo zgradi nov objekt, potem pa napiše, da je to nek star objekt in dobi majhen oz. drugačen komunalni prispevek; vprašanje kdo preverja komunalne priključke; kako lahko do te anomalije sploh pride; predlog, da se pošlje občinskega inšpektorja na teren in se zadeva preveri za kakšen objekt gre in se nato izda plačilo komunalnega prispevka; potreben je večji nadzor.

Odgovor

Odmero komunalnega prispevka izvajamo na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10, 76/13, 112/13 in Dolenjski uradni list, št. 2/15, 22/16, 16/18 in 6/20), pri čemer upoštevamo tudi Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 61/17). Pogoj za  odmero komunalnega prispevka je, da se zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme. Odmera komunalnega prispevka se izvaja za vse zavezance na isti pravni podlagi in na enak način.

 

Komunalni prispevek odmerjamo na podlagi projektne dokumentacije, ki nam jo posreduje investitor ali druga pooblaščena oseba, izdelajo pa za to pooblaščene osebe. Slednje so za svoje delo odgovorne in so dolžne izdelati projektno dokumentacijo skladno s pravili stroke tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Podatke iz projektne dokumentacije, ki so dostopni v uradnih evidencah, ki jih vodijo drugi organi, preverimo in v primeru odstopanj pozovemo projektanta, da pojasni razhajanja. Na podlagi izvedenega ugotovitvenega postopka zavezanca za plačilo komunalnega prispevka seznanimo z odmero in nato izdamo odmerno odločbo. Občinska uprava kot upravni organ ne preverja, za kakšen objekt gre (obstoječ ali nov), ampak zaupa v podatke v projektni dokumentaciji in podatke iz javnih uradnih evidenc, navedeno dejstvo pa se ugotavlja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki jih vodi pristojna upravna enota.

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam