vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020 – 325 Dostava hrane in odmetavanje odpadkov na podeželju


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

V času epidemije gostilničarji z dostavnimi vozili  odlagajo  embalažo v smetnjake v njihovi KS; pojavilo se je kar precej onesnaženja s plastičnimi odpadki, ki jih odlagajo; pobuda, da se te gostilničarje opozori, da ne morejo vse pripeljati do kontejnerjev v njihovi KS, recimo pri pokopališču v Stopičah ali v Črmošnjicah, ker je zraven ceste; prebivalci KS so nezadovoljni; morda lahko ukrepa mestno redarstvo; fizična oseba lahko odvrže odpadke, za gostinsko dejavnost pa bi bilo treba zadevo urediti drugače.

Odgovor

V letošnjem letu je predviden inšpekcijski nadzor glede rokovanja s komunalnimi odpadki, ki nastajajo v okviru gostinske dejavnosti. V ta namen je občinska inšpekcija že pridobila seznam vseh subjektov, ki opravljajo gostinsko dejavnost. V okviru nadzora bomo preverjali ali je gostinski subjekt vključen v sistem ravnanja s komunalnim odpadki in ali poseduje zabojnike za odlaganje komunalnih odpadkov oz. ali izpolnjuje obveznosti, določene za tovrstno dejavnost skladno z odlokom, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

 

 

Lep pozdrav.

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam