vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 351 Gradnja v KS Brusnice


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Govori se, da je ga. Ivanež dala za objekt, ki naj bi se zgradil v Brusnicah in da je baje dobila zavrnjeno. Zanima me če je to bilo res ali ne in prosim za pisni odgovor. 

Odgovor

V postopkih priprave prostorskih načrtov je s predpisi o urejanju prostora uveljavljeno načelo sodelovanja javnosti. To pomeni, da ima vsakdo pravico dajati pobude, predloge, pripombe in mnenja na prostorske akte, do katerih se mora organ v postopku njihove priprave opredeliti in o tem obvestiti javnost. Načelo sodelovanja javnosti pa je hkrati zamejeno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Informacije o načinu obravnave pobude za spremembo namenske rabe za posamezno fizično osebo zato niso informacije, ki bi jih občinska obravnava lahko izdajala tretjim osebam.

 

Ker konkretnih podatkov o posameznih vlogah ne moremo izdajati, lahko na vprašanje odgovorimo le načelno. Vsakdo, torej tudi vlagatelj, ga. Ivanež, tretje osebe in zainteresirane javnosti, bodo v postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (postopek SD OPN 2) seznanjeni z opredelitvijo pripravljavca in nosilcev urejanja prostora glede obravnavanih pobud v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 2. Priprava prostorskega akta je trenutno v fazi osnutka h kateremu pridobivamo prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Po uskladitvi osnutka s prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora bo pripravljen dopolnjeni osnutek, ki bo javno razgrnjen. Rok priprave dopolnjenega osnutka zaradi velikih zamud nosilcev urejanja prostora še ni določen, si pa prizadevamo, da bi rešitve na ravni dopolnjenega osnutka uskladili do poletja. V času javne razgrnitve bo z načinom obravnave prejetih pobud seznanjen tudi občinski svet, ki bo dopolnjeni osnutek obravnaval v prvem branju.

 

Nekatere prejete pobude so bile v dosedanjem postopku že izločene. V postopku smo prejete pobude morali predhodno pretehtati po pogojih 6. točke 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in nadaljnji), ki določajo, da se pri pripravi osnutka občinskega načrta upoštevajo le tiste pobude, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Vlagatelji pobud, ki navedenih pogojev niso izpolnile, so bili v letu 2017 pisno seznanjeni z ugotovitvami o neizpolnjevanju pogojev in obveščeni, da je bila njihova pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

 

 

Pripravila:

Melita Muren

višja svetovalka za prostorsko načrtovanje

 

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam