vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 435 Ponovno opozorilo za odpravo črne točke – razširitev križišča v Stopičah in ureditev lastništva zemljišča, kjer naj bi se križišče razširilo


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje: KS želi v Stopičah razširiti križišče, vendar je težava v ureditvi zemljišča, katero naj bi se uporabilo za ureditev in razširitev križišča. Opozarja, da se urejanje zemljišča s strani Občinske uprave vleče že osem mesecev, pa še vedno ni urejeno, zato pobuda, da se zemljišče čim prej lastniško uredi, da bo KS lahko nadaljevala z deli. Na ta problem je svetnik že večkrat opozoril.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni.

Odgovor

MO NM je seznanjena s projektom KS Stopiče, ki želi urediti in razširiti križišče v Velikem Orehku na nepremičnini k.o. Zajčji Vrh, parceli 2792/1, ki je v lasti MO NM. Del te nepremičnine si je pred leti prilastil občan in na njej postavil oporni zid, kar je bilo ugotovljeno z inšpekcijskim nadzorom. Občan je na MO NM naslovil vlogo za menjavo zemljišča, v kateri zatrjuje, da občinska cesta poteka vsaj en meter po njegovi parceli in zato predlaga menjavo dela svoje nepremičnine, po kateri poteka občinska cesta, za del nepremičnine, ki je v lasti MO NM in v napravi predstavlja oporni zid s cerkvico. MO NM je občanu na njegovo vlogo odgovorila dne 25.3.2021. Oddelek za premoženjske zadeve je nadalje pri Komunali Novo mesto d.o.o. preveril ali je na delu parcele, kjer stoji oporni zid, predvidena postavitev ekološkega otoka in prejel odgovor, da na navedeni lokaciji ekološki otok ni predviden. S predsednikom KS Stopiče je bil opravljen sestanek glede načrtovanega projekta razširitve križišča v Velikem Orehku. Pridobljena je bila vloga KS Stopiče – prijava za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti MO NM za leto 2021 ter projektna dokumentacija. MO NM je v vmesnem času dalj časa čakala na vabilo mejne obravnave in pozivala občana na čimprejšnjo naročilo in izvedbo mejne obravnave, ki pa se je zaradi poletnih dopustov in potrebnih usklajevanj vseh udeleženih mejašev izvedla šele v mesecu avgustu. Na mejni obravnavi, ki je bila opravljena dne 18.8.2021 in na katero je bila vabljena tudi MO NM, lastnica nepremičnine katastrska občina, parcele 2792/3, so bile opravljene meritve in označitve na terenu. Ugotovljeno je bilo, da del kategorizirane ceste JP 795221 poteka po parceli 2264/4 k.o. Zajčji Vrh, ki je v lasti občana, medtem ko občan uživa del občinske parcele 2792/3. MO NM je dne 26.8.2021 prejela prikaz parcelnega stanja s predlogom izravnave meje parcele 2264/4 proti parceli 2792/3 (pri čemer je bila ugotovljena razlika v izravnavi površine +/- 13 m2) ter prikaz ureditve – izravnave meje proti parceli * 91. S predlogom za izravnavo so bili seznanjeni pristojni iz Oddelka za promet in mobilnost, ki so nadalje zaradi preveritve morebitne izvedbe rekonstrukcije ceste in širitve križišča opravili oglede na terenu. Po preučitvi zadeve je bilo ugotovljeno, da je smiselno, da MO NM obdrži lastništvo nepremičnine. Občanu je MO NM posredovala odgovor, da posreduje morebiten nov predlog izravnave meje na zahodnem delu nepremičnine katastrska občina Zajčji Vrh, parcela 2264/4, kot je to predlagal Oddelek za promet in mobilnost, vendar slednji predloga izravnave ni posredoval.

 

 

Pripravila:

 

 

Tina Hadžič

višja svetovalka

 

 

Pia Svilan      

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

po pooblastilu

št. 1000-7/2019-57 (411) z dne 27. 9. 2021

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam