vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 521 Pobuda za ureditev šolskega igrišča Osnovne šole Stopiče


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

V imenu stanovalcev naselja nad šolskim igriščem osnovne šole Stopiče se obračamo na Mestno občino Novo mesto z naslednjimi opažanji. V zadnjem času se na igrišču in ob njem v večernih urah odvijajo zabave, ki večkrat trajajo pozno v noč in s tem kršijo večerni mir nas stanovalcev. Na griču za odbojko na mivki večkrat igrajo tudi po 22.uri, s tem pa kršijo pravilnik o javnem redu in miru, saj stanovalce naselja motijo s hrupom in reflektorji na igrišču. V večini primerov se odbojka igra ob preglasni, za stanovalce naselja moteči, glasbi. Ker igrišče ne zgotavlja sanitarij, udeleženci opravljajo malo potrebo ob meji z našimi parcelami, zgodilo se je, da so potrebo opravljali v pričo mladoletnih otrok, ki so se igrali v bližini, kar se nam zdi skrajno neprimerno. Mnogi od udeležencev so objestni in se ne zmenijo za naša opozorila. V zadnjem primeru, ko se je na odbojkarskem igrišču odvijal turnir, je po turnirju glasna zabava trajala vse do 2.ure po polnoči, šele ob prijavi na policijo in pol ure po intervenciji dežurne patrole, se je stanje umirilo. Stanje je postalo nevzdržno in se vsako leto poslabšuje. O tem smo govorili s predstavnikom KS Stopiče in ŠD Stopiče. Zato stanovalci naselja Mestni občini Novo mesto predlagamo: da se prepovejo kakršnekoli aktivnosti na igrišču in izven njega, kakor tudi zabave v brunarici ob igrišču po 22.uri da se s protihrupno ograjo fizično loči meja med igriščem in naseljem, da se poskuša najti rešitev za hrup, ki ga povzroča igra odbojke (morda s kakšno protihrupno zaveso) Lep pozdrav, Stanovalci naselja ob in nad igriščem Osnovne šole Stopiče.

Odgovor

Igrišče pri Osnovni šoli Stopiče imata v upravljanju OŠ Stopiče in KS Stopiče.

Upravljavca na omenjenem območju smo s problematiko že seznanili. Slednji ima pristojnosti, da prepove aktivnosti na in ob igrišču in da vpliva na obnašanje oseb, ki se zadržujejo na in ob igrišču. Upravljalcu območja bo predlagano, da na označeno mesto namesti opozorilo obiskovalcem, da se lahko aktivnosti izvajajo na dovoljen način med 6.00 uro in 22. uro, tako da se ne moti mir in počitek ljudi. Ob sodelovanju KS se bo preučila tudi pobuda za sprejem drugih možnih ukrepov za zmanjšanje hrupa proučila.

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) v 8. členu določa kdaj povzročanje hrupa predstavlja elemente prekrška zoper javni red in mir, pri čemer nadzor na izvajanjem predmetnega zakona izvaja policija. Glede na kršitve, ki jih v pisni pobudi navajajo stanovalci naselja nad šolskim igriščem Osnovne šole Stopiče in glede na čas izvajanja le teh, predlagamo, da ob zaznanih kršitvah obvestijo policijo in zahtevajo dodaten nadzor.

Za izvajanje turnirja na igrišču mora organizator turnirja na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) pridobiti Dovoljenje za začasno obremenitev okolja s hrupom, v katerem je določeno do katere ure in pod kakšnimi pogoji je dovoljena čezmerna obremenitev okolja s hrupom. Nadzor nad izvajanjem dovoljenjem pa izvaja pristojna inšpekcijska služba oziroma policija.

 

 

Pripravila:

 

Tina Hadžič

višja svetovalka za premoženjske zadeve

 

 

                                                                                                            dr. Jana Bolta Saje

                                                                                                  v.d direktorice občinske uprave

 

Nazaj na seznam