vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–250 Hiša Turk in dostopna cesta do Cesarjeve ulice


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Vprašanje glede hiše Turkovih in dostopne ceste s Cesarjevo ulico. Kako daleč je sedaj postopek?

Odgovor

Dostopna cesta do hiše Turk oz.  Jerič je načrtovana z Odlokom o OPPN  Šipčev hrib, za kar je bila že izdelana tudi projektna dokumentacija.  Lastniki zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib, ki so podali pobudo za sofinanciranje izvedbe komunalne opreme po določilih OPPN Šipčev hrib, z MONM niso želeli skleniti pogodbe za ureditev potrebnih prenosov zemljišč pod načrtovanimi cestami in za sofinanciranje izvedbe načrtovane komunalne opreme. Med njimi je tudi lastnica navedene hiše.

V fazi iskanja možne začasne rešitve do izvedbe načrtovane komunalne opreme po določilih OPPN Šipčev hrib je bilo ugotovljeno, da razmere na terenu glede na širino dostopne poti in višinsko razliko ne dopuščajo ureditve začasne dovozne ceste do objekta in da je pred kakršnim koli posegom  v prostor potrebna  predhodna ureditev meje s sosednjima privatnima zemljiščema. Predmetna odmera je na seznamu naročil v letošnjem letu in bo izvedena, v kolikor ne bo prioritetnejših geodetskih odmer v zvezi z načrtovanimi  investicijami Mestne občine Novo mesto v letu 2020.

Po izvedeni odmeri bo potrebno ugotoviti, ali je na zemljišču v lasti MONM možno urediti začasen dovoz do konca javne poti s prostorom za začasno parkiranje in obračanje vozila in začasen peš dostop do zemljišča obstoječe hiše Turk, kot je na tem delu predviden tudi z  OPPN Šipčev hrib.

 

 

Darja Plantan

podsekretarka za investicije

 

Špela Bele Zatežič

vodja oddelka za investicije

po pooblastilu št. 1000-22/2017-40 (409),

z dne 28.2.2020

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam