vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–251 Projekt sistema za izposojo koles GoNM/pripombe na rebalans proračuna za leto 2020


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Glede na zaključni račun 2019 in rebalans proračuna 2020 vprašanja zakaj povečanje, za koliko postaj in kolesje bil projekt načrtovan, kakšna je dosedanja vrednost projekta, prihodki in odhodki oddajanja koles, število prodanih letnih in mesečnih kartic, število prevozov po dnevih, koliko je podeljenih donatorskih kartic, višina donacije za postavitev postaje pri podjetju Adrija, kdo je zadolžen za vzdrževanje sistema itd.

Odgovor

V poročilu o zaključnem računu za 2019 je na strani 41 navedena realizacija v višini 372.334 EUR, ki zajema tudi stroške tekočega vzdrževanja (el. energija, vzdrževanje sistema). V poročilu o realizaciji razvojnih programov za leto 2019 pa je podatek o realizaciji za 2019 v višini 336.301 EUR, ki obsegajo le investicijski del projekta.

 

Po letih je bila višina financiranja sledeča – podatki so za investicijski del projekta:

-           2017: 66.318,79 EUR

-           2018: 0,0 EUR

-           2019: 336.301,62 EUR

 

Povečanje med zaključnim računom 2019 in rebalansom proračuna 2020 je bilo izvedeno zaradi postavitve dodatne postaje Adria ter tudi posledično višjih stroškov vzdrževanja zaradi večjega števila postaj.

 

Dosedanja vrednost investicijskega dela odhodkov za projekt GONM znaša 402.620,41 EUR. V to so všteti vsi odhodki investicije, tudi za postaje, za katere smo pridobili prihodke sofinanciranja s strani EU in RS (147.580 EUR) in sponzoriranja postaj (Krka d.d. in Adria Mobil d.o.o. v višini 36.600 EUR). Dodatno je potrebno upoštevati še dve postaji, ki sta ju z lastnimi sredstvi kupila in postavila BTC d.d. ter Šolski center Novo mesto in ju vključila v sistem GONM.

 

Prihodki in odhodki oddajanja koles

 

Stroški vzdrževanja in delovanja sistema GONM

Med vzdrževalne stroške spadajo vse storitve, ki so nujne za delovanje sistema in njegovo vzdrževanje, med drugim tudi prestavljanje koles s strani izbranega ponudnika za zagotavljanje pokritosti postaj s kolesi.

 

 

 

Leto

Število postaj

Obdobje delovanja sistema

Stroški vzdrževanja in upravljanja sistema

2017

5

ca. 2 meseca

2.868,00 EUR

2018

5

ca. 6 mesecev

13.993,00 EUR

2019

5 -> 15

ca. 10 mesecev

40.008,00 EUR

 

 

Prihodki sistema GONM

Prihodki sistema so realizirani izključno s strani plačil uporabnine uporabnikov sistema.

 

Leto

Prihodki

2018

1.336,41 EUR

2019

5.533,13 EUR

 

 

Število aktivnih uporabnikov

  • 2017: 60
  • 2018: 114
  • 2019: 496

 

Število opravljenih izposoj po letih in statistika po dnevih v tednu

Leto 2017: 176

Leto 2018: 1824

Leto 2019: 7379

 

Pogostost izposoj glede na dan v tednu 2017

2017

 

Pogostost izposoj glede na dan v tednu 2018

2018

 

Pogostost izposoj glede na dan v tednu 2019

 

2019

 

Donatorske kartice

Občinska uprava ni podeljevala donatorskih kartic za uporabo sistema. 5 kartic ima na voljo kabinet župana za demonstracijo sistema obiskovalcem in podobne aktivnosti, ravno tako 5 kartic uporablja občinska uprava za službene poti.

 

Višina donacije za postavitev postaje pri podjetju Adria

Višina sponzorstva za postavitev postaje pri podjetju Adria Mobil je znašala 18.300 EUR. Pri teh sredstvih torej ni šlo za donacijo, ampak sponzoriranje postavitve postaje.

 

Kdo je zadolžen za vzdrževanje sistema

Za vzdrževanje sistema je skladno s pogodbo o dobavi sistema GONM zadolženo podjetje MM IBIS d.o.o.

 

Za koliko koles in postaj je bil projekt načrtovan

Projekt je bil leta 2017 načrtovan za 5 postaj in 25 koles z vizijo širitve glede na uspešnost delovanja sistema in potencialna sofinancerska sredstva različnih virov. V letu 2018 je bila pripravljena in v 2019 izvedena širitev za dodatnih 9 postaj, katerih lokacije so bile izbrane glede na izhodišča načrtovanja prostora in trajnostne mobilnosti v Novem mestu ter predvsem bližine ustreznih kolesarskih povezav, kar je bil pogoj evropskega sofinanciranja. V letu 2019 je bila pripravljena tudi dokumentacija za širitev z dodatnimi šestimi postajami, ki bi pokrivale sive lise pokritosti mesta z mrežo sistema izposoje koles GONM. V celotnem obdobju tudi vabimo k sodelovanju v sistemu z donacijami ali sponzorstvi zainteresirana podjetja in organizacije. Tako se je novembra 2019 sistemu pridružila s sponzoriranjem (15. postaje) tudi Adria Mobil d.o.o. Iz različnih krajevnih skupnosti prihajajo pobude, da se sistem GONM razširi z novimi postajami tudi na njihovem področju, kar smo pri bodočem načrtu širitve upoštevali. Realizacija je odvisna od možnosti pridobivanja sofinancerskih sredstev.

 

V juliju 2019, ko se je sistem razširil na 14 postaj, smo zabeležili skokovit porast uporabe, kar lahko pripišemo tudi uvedbi električnih koles, ki so bila za marsikoga razlog, da je preizkusil takšno obliko trajnostne mobilnosti. Podatki o uporabi postaj sistema GONM kažejo, da največjo uporabo beležijo postaje, ki so v bližini gosto poseljenih delov mesta in tiste, ki so v samem mestnem središču. Najpogosteje je bila uporabljena postaja na Glavnem trgu, na drugem in tretjem mestu sta postaji Šolski center Novo mesto in Novi trg, zelo obiskani sta tudi postaji Drska in Ulica Slavka Gruma. Kot zanimivost dodajmo, da sta najbolj popularna dneva za uporabo koles GONM torek in četrtek. Uporabniki kolesa v veliki večini primerov uporabljajo zjutraj za pot v službo in popoldne za odhod domov, kar je dokaz, da kolesa izpolnjujejo ravno tisti namen, za katerega smo jih ponudili našim občankam in občanom. Z vsako vožnjo namreč prispevamo majhen, a pomemben delež k razbremenitvi našega prometnega sistema, boljšemu stanju zraka in ob tem naredimo nekaj tudi za lastno dobro počutje.

 

 

Pripravili:

 

 

                           Gregor Muhič

   Strokovni sodelavec VII/2-II – za mobilnost

 

 

                            Peter Geršič

Strokovni sodelavec VII/2-I - za razvoj in pametne skupnosti

 

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam