vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 514 Pobuda za prestavitev in zaprtje eko otoka


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

V KS Drska  na Ulici Slavka Gruma izvaja Mestna občina Novo mesto dela za  ureditev fekalne in meteorne kanalizacije.

Dela na Ulici Slavka Gruma obsegajo rekonstrukcijo vozišča, izgradnjo površin za kolesarje in pešce, ureditev avtobusnih postajališč ter ureditev križišč in priključkov in  izgradnjo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje ceste ter rekonstrukcijo vodovoda.

V sklopu te prenove je predvidena tudi premestitev eko otoka v križišču Ulice Slavka Gruma in Cesarjeve ulice v smeri proti OŠ Drska.

Etažni lastniki stanovanjskih blokov Ulice Slavka Gruma 100 in 102 ter lastniki stanovanjskih hiš, ki gravitirajo na ta eko otok, predlagajo, da se eko otok ob prestavitvi uredi tako, da bo to ograjen --zaprt prostor s streho.( po vzoru eko otoka na Kamencah).

Sedanja lokacija(postavitev) zabojnikov je tik ob pločniku in meter od cestišča, veliko odpadnih predmetov je odvrženih na tla. Posamezni občani večkrat premetavajo po zabojnikih, včasih celo na pločniku ali cestišču, s čimer je ogrožena tudi prometna in higienska varnost  občanov, poleg tega močan veter  raznaša predmete po bližnjih zemljiščih in cestišču.

Predlagam g. županu in občinski upravi MO Novo mesto, da z izvajalcem del in JP Komunala Novo mesto poskrbi, da se ta predlog realizira v sklopu zgoraj navedenih del, tako, da bo za zgled urejenosti v naši KS in celi občini.

Odgovor

V sklopu izvedbe investicije Kolesarska povezava Drska Bršljin je predvidena obnova ekološkega otoka v okviru vzdrževalnih del. Pobudo smo preučili. Obnova ekološkega otoka bo po ureditvi premoženjsko pravnih razmerij realizirana skladno z navodili izvajalca javne službe, določili prostorskih aktov, prostorskimi omejitvami (obstoječi komunalni vodi) in podano pobudo.

 

Pripravili:

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

                                                                                                                        

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                              v.d. direktorice občinske uprave

 

 

Nazaj na seznam