vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020–302 OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Po javno dostopnih evidencah MONM ni lastnica nobene stavbe na naslovu Ljubljanska cesta. Vprašanje za kateri objekt se nanaša v predlogu Odloka o proračunu: NRP 2022 - 2025, 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti?

V letu 2023 je planiranih 80.000 EUR in v letu 2024 900.000 eur? Za katero stavbo gre v  NRP? 

Odgovor

Gre za stavbo na naslovu Ljubljanska cesta 1, ki je v lasti RS, v upravljanju MZI in za katero je trenutno v teku postopek za brezplačni prenos nepremičnine, z namenom zagotovitve poslovnih prostorov za potrebe Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

vodja investicij po pooblastilu št. 1000-22/2017-40 (409)

z dne 28.2.2020

 

 

Dr. Iztok Kovačič

vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam