vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-18/2020-298 Vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo strateških dokumentov


Datum: 12. 11. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pobuda, da se v pripravo vseh strateških dokumentov, ki so v pripravi, vključi tudi zainteresirano javnost in s tem nevladni sektor in to že v zgodnji fazi priprave strateških dokumentov, ker je tako možnost, da s svojim strokovnim znanjem prispevajo k reševanju nekih skupnih izzivov in področnih izzivov; to je zelo pomembno z vidika, da je zgodnje vključevanje javnosti v odločanje pomembno, ker s svojimi znanji in izkušnjami lahko pravočasno opozorijo na napake pri sprejemanju pomembnih dokumentov in tudi že podajo neke rešitve, da se potem te strateške dokumente lažje izvaja; ker so nevladne organizacije povezane s prebivalstvom, preko njih prebivalstvo bolj razume te sprejete odločitve, čeprav se z njimi lahko ne strinjajo vedno v popolnosti; to je tudi način kako zmanjšati možnost za blokiranje izvajanja sprejetih odločitev s strani posameznikov in civilnih iniciativ.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je v proces priprave strateških dokumentov vključila širok nabor zainteresirane javnosti, tudi nevladni sektor. Postopek priprave strateških dokumentov se je operativno pričel z imenovanjem komisij za posamezna področja, kjer so bili člani komisij za pripravo strategij predlagani v dve skupini – ožjo, ki jo vodi predsednik komisije in je zadolžena za pripravo posameznega strateškega dokumenta, ter širšo skupino, katere člani predstavljajo pomembne deležnike v okolju. V procesu razvoja strateških dokumentov je v domeni predsednika posamezne komisije, da v dogovoru z ostalimi člani vabi k sodelovanju tudi druge deležnike, ki v prvi fazi v proces morda niso bili vključeni, da tako lahko prispevajo s svojim znanjem, kompetencami ali poznavanjem posameznega področja k nastanku kakovostnih strateških izhodišč. Že v samem procesu so predvidena tudi posvetovanja o osnutkih dokumentov s širšo in strokovno javnostjo, tako da je sodelovanje z javnostjo v tem smislu vgrajeno v nastanek strategij.

 

 

Pripravil:

Peter Geršič

Strokovni sodelavec za razvoj in pametne skupnosti

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam