vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 483 Obnova narodnega doma in pobuda za organiziranje širšega posveta z vsemi potencialnimi izvajalci kulturnih programov


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Zasledili smo lahko, da se bo prenavljal Narodni dom; upanje, da bo občina uspešna na razpisu in bo pridobila 3 mio eur, ki so potrebni za obnovo; sicer v zunanjosti ni mogoče veliko prilagajati glede na to. da gre za spomenik nacionalnega pomena; notranjost pa bi bilo smiselno uskladiti tudi v tistem delu, ki se da spreminjati s potencialnimi izvajalci kulturnih programov; želeli bi si, da bi ta manjkajoča kulturna infrastruktura v mestu postala hiša umetnikov in stičišče kulturnega in družabnega dogajanja; pobuda, da se organizira posvet in se na tej točki ugotovi kdo bi želel delovati tam, s katerimi programi in da se vzpostavi nek transparenten sistem na kakšen način bi se lahko vključevali v samo infrastrukturo in uporabo ter poiskati upravljalca, ki bo lahko zagotovil ta najširšo dostopnost kulture in vzpostavil možnost, da bodo vsi zainteresirani tam tudi delovali.

Na vprašanje in pobudo je delno odgovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto.

Odgovor

»Mestna občina Novo mesto namerava prenoviti med letoma 1873 in 1885 zgrajeni Narodni dom v Novem mestu. Gre za narodni dom državnega pomena, prvi narodni dom na Slovenskem, ki je bil v devetnajstem stoletju ključen za razvoj slovenstva v tem in širšem prostoru. Prenovljeni Narodni dom bo močno obogatil turistično ponudbo kraja (vzpostavljenih bo 6 novih turističnih produktov), pomembno prispeval k ozaveščanju in izobraževanju o pomenu, ohranjanju in upravljanju kulturne dediščine, prispeval k izboljšanju prepoznavnosti lokalnega in regionalnega okolja, zasledoval cilje trajnostnega razvoja ter prispeval k razvoju podjetniške iniciative.

 

Prav tako bodo v prenovljeni objekt vnesene nove kulturno-umetniške vsebine, zagotovljeni bodo kakovostni prostorski pogoji za delovanje novomeških kulturnih nevladnih organizacij in umetnikov ter za širok spekter kulturno-umetniških in družabnih dogodkov oz. za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti. Prenovljeni objekt pa bo pomembno prispeval tudi k oživitvi in izgledu zgodovinskega jedra Novega mesta.

Obstoječe stanje

Objekt je močno dotrajan. Povsod so vidne sledi propadanja, ki so posledica navlaženosti s talno in atmosfersko vlago. V zidovih se odraža kot odpadanje notranjega in fasadnega ometa, v podnih konstrukcijah je čutiti ugrezanje pod lastno težo.

 

Objekt se je navlaževal tudi skozi poškodovano streho, ki je sicer bila delno že sanirana leta 2018 z zamenjavo kritine (rdeči bobrovec) in letvanja. Vhodno pročelje je močno poškodovano zaradi zamakanja odtočnega žleba.

 

Popolnoma so dotrajane tudi instalacije v stavbi (vodovod, kanalizacija, elektrika), sodobnih infrastrukturnih priključkov do stavbe pa sploh ni (telefon, z njim internet in TV signali).

 

Narodni dom ima tudi vrsto funkcionalnih pomanjkljivosti. Problematičen je glavni vhod, ki zaradi neomejenega prometa po Sokolski ulici ne zagotavlja varnega vstopa in izstopa v objekt oz. iz njega. Problematična je širina vstopnega hodnika, prav tako gibalno oviranim osebam ni omogočen dostop v kletno oz. nadstropni etaži. Sanitarni vozli so dotrajani in neuporabni. Velika dvorana nima potrebnega zaodrja. Problematična je tudi neizrabljenost dvoriščne parcele.

 

Dosedanje aktivnosti

Mestna občina Novo mesto je pristopila k prenovi Narodnega doma že leta 2005, ko je bil izveden posnetek obstoječega stanja objekta, decembra 2006 je bil izdelan Konservatorski program (izdelovalec: ZVKDS OE Novo mesto), leta 2016 pa projekt prenove strehe, ki je bila nato prenovljena leta 2018.

 

Decembra 2020 je Mestna občina Novo mesto podpisala pogodbo št. 4113-9/2020-1 za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stavbe Narodnega doma. Geodetski načrt, idejni projekt in projekt DGD (oktober 2021) so že izdelani, projekt PZI pa bo predvidoma zaključen maja 2022.

 

Aprila 2021 je bilo izdelano poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja objekta (izdelovalec: Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov). Poleti 2021 je bil izdelan konservatorski načrt (izdelovalec: Zavod Trismegistus) in izvedene predhodne arheološke raziskave (izvajalec: ARHAT arheološke raziskave Aleš Tiran s.p.).

 

Mestna občina Novo mesto je že vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobitev gradbenega dovoljenja je tako predvidena aprila 2022.

 

Tehnične karakteristike in mehke vsebine projekta

Projekt predvideva rekonstrukcijo obstoječe stavbe Narodnega doma (po zaključku bo imela 1.534,9 m² notranjih neto površin v vseh etažah), rušitev funkcionalno neustreznega prizidka in gradnjo novega dvoriščnega prizidka z nadstreškom. Ob Cvelbarjevi ulici je predvidena rušitev Mehletove hiše, ki se na zahodu dotika Narodnega doma. Na njenem mestu in obstoječem dvorišču je predvidena izvedba nove tlakovane zunanje ureditve. Za namen zunanje ureditve je na zahodnem in delno severnem delu parcele predvidena izvedba sklopa podpornih zidov. Z rekonstrukcijo bo stavba Narodnega doma prilagojena sodobnim standardom, ki veljajo za javne stavbe. Nov nadstrešek bo zagotovil ustrezen vhodni del v stavbo in z dvigalom vzpostavil sodobno komunikacijsko jedro.

 

S projektom bo objekt ustrezno opremljen, za potrebe predvidenih mehkih dejavnosti. V Narodnem domu bodo po etažah naslednji prostori:

pritličje:

 • Kavarna Sokol (gostinskega lokala v smislu kavarne in ponudbe nekompliciranih lokalnih kulinaričnih posebnosti, prostor bo namenjen tudi manjšim klubskim večerom),
 • Art kino Novo mesto,
 • prodajna galerija (prodajni program likovnih del),
 • Kul-tur boutique (pester prodajni program s poudarkom na lokalni obrtni, rokodelski, medičarski in kulinarični tradiciji),
 • multimedijsko kulturno-informacijsko stičišče (poudarek na digitalizaciji in sodobnemu pristopu predstavljanja kulturne tradicije, aktualnega kulturnega dogajanja v novem mestu in informacijskemu portalu z enostavno dostopnimi informacijami o dogodkih v Novem mestu in JV regijskem prostoru,

1. nadstropje:

 • prireditvena večnamenska dvorana s 100 sedišči (volumen se razteza v višini 1. in 2. nadstropja),
 • prireditveni lobby pred dvorano kvadrature približno 100 m²,

2. nadstropje:

 • prireditvena večnamenska dvorana s 100 sedišči (volumen se razteza v višini 1. in 2. nadstropja),
 • galerijski prostor kvadrature približno 100 m² (prostori stalne razstave o Leonu Štuklju),

mansarda:

 • trije bivalni ateljeji,
 • skupni prostor z razstavnimi površinami,
 • razstavni hodnik,

hodniki in stopnišča:

 • javno dostopne površine predstavitve pomena Narodnega doma za slovenstvo: razstava »Od čitalnice do sokolstva in Leona Štuklja« na povezovalnih prostorih kot so stopnišča in hodniki.

 

S projektom bo vzpostavljenih 6 novih turističnih produktov, ki bodo imeli pozitiven vpliv na podaljšanje dobe bivanja, in sicer:

 • turistični produkt razstava o Leonu Štuklju v Narodnem domu: stalna razstava »Leon Štukelj  - sokol, olimpionik, svetovljan«,
 • turistični produkt javno dostopna predstavitev pomena Narodnega doma za slovenstvo: razstava »Od čitalnice do sokolstva in Leona Štuklja«,
 • turistični produkt Narodni dom kot osrednji prireditveni prostor za Kulturni abonma in druge dogodke v sklopu Združenja zgodovinskih mest Slovenije,
 • turistični produkt navezava Narodnega doma na Glavni trg kot osrednje novomeško prireditveno prizorišče in ključno turistično točko v mestu,
 • turistični produkt izvirna prireditev: »Sokolski dan«,
 • turistični produkt stičišče kulturnega dogajanja v mestu in prodajalna kulturno-zgodovinskih in umetniških turističnih spominkov.

 

Vrednost in finančna konstrukcija projekta

Vrednost investicije je ocenjena na 3.832.801,14 EUR, finančno konstrukcijo pa namerava Mestna občina Novo mesto poleg z lastnimi sredstvi, zapreti tudi s sredstvi mehanizma za okrevanje in odpornost.

 

Marca 2022 je Ministrstvo za kulturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje. Mestna občina je oddala prijavo na ta razpis. Iz tega mehanizma pričakujemo odobritev sredstev v višini 1.660.000 EUR.

 

Časovni načrt

Fizični začetek prenove je predviden avgusta 2022, zaključek mehkih dejavnosti projekta pa oktobra 2024.«

 

 

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

 

Špela Bele Zatežić

VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE     

                                                                                                           dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                             VODJA URADA

 

Nazaj na seznam