vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 484 Ureditev enosmernega prometa in ureditev površin za pešce na ulici Ob Težki vodi


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Glede na odgovor na pobudo  9001-3/2019-79 Ureditev prometno - infrastrukturne situacije in drugi ukrepi za dvig kakovosti življenja prebivalcev na območju Šmihela me zanima, kakšna je realizacija pobude in dogovori s KS Šmihel in Regrča vas.

To okolje ima izrazito stanovanjski karakter, zato je omenjena cesta tudi v funkciji šolskih poti, kar je posebej kritično z vidika varnosti. Potrebno je hitrejše, učinkovitejše izvajanje sprejetih ukrepov prometne politike. Nujna je takojšnja, a vsaj začasna (do izgradnje južne obvoznice) sprememba prometnega režima v navedenem naselju, in sicer na način, da bo omogočena prioritetno varnost za pešce. Potrebna je takojšnja ureditev površin za pešce (in kolesarje) vzdolž ulice Ob Težki vodi - od Jedinščice oz. Belokranjske ceste do Šmihelske/Ljubenske ceste. S tem bo omogočena vsaj minimalna, osnovna varnost pešcev ter kolesarjev na tej potezi. Stanovalci teh okolij se dnevno soočamo s prometno nevarnimi situacijami, ki so posebej kritične za šolske otroke na poteh v bližnji osnovni šoli Grm in Šmihel ter seveda tudi za starejše in druge ranljive skupine prebivalstva.

Odgovor

Strokovno sprejemljivih je več variant spremembe prometne ureditve. Posledično je sprememba poteka prometa v usklajevanju, zaradi različnih mnenj oziroma predlogov KS Šmihel in KS Regrča vas. Poleg tega je v pripravi projektna dokumentacija za ureditev površin za pešce in kolesarje za del Ulice ob Težki vodi.  

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost

                                                                                                                                 

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam