vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0003/2022 - 497 Pobuda, da se čim prej začasno zaradi varnosti na celotni cesti od vstopa v Novo mesto pri Košenicah, pa vse do navezave na kolesarsko stezo pri Kmetijsko gospodarski zbornici Novo mesto zariše varnostne kolesarske oznake


Datum: 14. 04. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Pozdravljeni, glede na posredovan odgovor št. 900-0019/2021 - 469 Kolesarska steza v okviru prenove Šmihelske ceste https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/2018122009531475/2022030708065765/          podajam svetniško vprašanje in pobudo.

Zakaj se obnove vpadnic pri obnovah ne poenoti v smislu zagotavljanja varnosti vsem udeležencem prometa, tudi kolesarjem? Zahodna vpadnica v mesto (Topliška cesta) se ureja na način, da se je kolesarska steza umestila ob cestišču, medtem, ko se  na južni vpadnici v mesto skozi naselje Košenice in Šmihel, ki generira neprimerljivo večje število prebivalcev mesta, ob prenovah ceste v treh fazah ni zgradilo kolesarske steze. Gre za drugo največjo soseska v Novem mestu je Šmihel - Regrča vas, kjer je v letu 2014 živelo več kot 3000 prebivalcev, od tega veliko mladih družin z majhnimi otroci.« (TUS MONM 2030, 2015: 20) Soseska, ki beleži dvig prebivalstva in to predvsem otrok, kot vpadnica v Novo mesto nima kolesarske steze. Na tem prostoru so tudi številne institucije, ki generirajo veliko število kolesarjev in pešcev: Športni center Košenice, Dom starejših občanov, OŠ Šmihel, Varstveno delovni center Novo mesto, Oratorij Novo mesto, Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti Friderik Irenej Baraga, Šolski center novo mesto, Železniška postaja Šmihel itd.

Ob pobudi, ki sem jo podala 2019 glede iskanja aktualnih rešitev glede varnosti kolesarjev ste zapisali, da bo MONM iskala rešitve za izboljšanje trenutnega stanja. »Te rešitve so dolgoročne in bodo reševale kolesarski in peš promet ob novi obvoznici Šmihel, preveritev možnih rešitev za izboljšanje trenutnega stanja na Šmihelski cesti na delu od ŽP Kandija do OŠ Šmihel pa bomo opravili v sodelovanju z upravljavcem ceste v marcu 2019.« Pobuda in odgovor dostopni na: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/2018122009531475/2019020611212155/

2. Vlagam pobudo, da se čim prej vložijo napori in se začasno zaradi varnosti na celotni cesti od vstopa v Novo mesto pri Košenicah, pa vse do navezave na kolesarsko stezo pri Kmetijsko gospodarski zbornici Novo mesto zariše varnostne kolesarske oznake po cesti in kjer je mogoče po pločnikih. Predlagani ukrep ni najboljša rešitev, je pa nujno potreben z vidika reševanja težav varnosti ranljivih skupin v prometu »hic et nunc« in naraščajoče trajnostne mobilnosti in porasta drugih oblik prevozov.

Odgovor

Uporaba koles, kot prevoznega sredstva tako za potrebe dnevne mobilnosti kot rekreacije raste. Vendar je umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja, kjer je že definirana raba prostora, prilagojeno na prostorske razmere. Tako je tudi umeščanje kolesarskih površin ob Šmihelski cesti zahteven in kompleksen problem. Zaradi prostorskih omejitvenih dejavnikov, ki omejujejo profil in pomanjkanja prostora, se išče za kolesarje najbolj sprejemljiv kompromis, pri čemer je treba enakovredno proučiti kompromise pri kakovosti kolesarske povezave in pri pretočnosti za motorna vozila.

Predlagana rešitev z zarisom pomožnega kolesarskega pasu bi sicer nekoliko rešila težavo uporabe kolesarskega prometa po regionalni cesti, ne zagotavlja pa idealnih prometno tehničnih elementov, ki bi kolesarju v prometu zagotavljali bolj varno in prijetno izkušnjo ter ne zagotavlja upoštevanja merila za izbiro vrste kolesarske površine, ki se določi na podlagi najvišje dovoljene hitrosti in urne prometne obremenitve ceste, ki poteka ob kolesarski površini.

V projektih, ki zajemajo Šmihelsko vpadnico v mesto,  in sicer Šmihelska 1., 2. in 3 faza, primarno niso bile predvidene površine za kolesarje, zato tudi profil in kategorizacija ceste ni ustrezen za zaris kolesarskih površin na vozišču. Bomo pa v sodelovanju z lastnikom in upravljalcem ceste (DRSI) poizkušali iskati rešitve, načrte in razvoj kolesarskega omrežje ter njegove izboljšave na predlaganem območju.

Eden izmed pristopov urejanja širše navezave je trenutno v izgradnji. To je ureditev prve faze peš in kolesarske poti ob Težki vodi.

 

 

Pripravili:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                           v. d. direktorice

 

 

 

 

Nazaj na seznam