vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-30 Izvajanje sečnje na območju Mestne hoste


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Gibanje svoboda
Svetnik: Renata Pavlin

Pobuda

Poklical jo je občan, ki je negativno presenečen nad izvajanjem goloseka oz. obsega sečnje dreves na območju mestne hoste v Podbrezniku; gre za parc. št. 421/14 k.o. Bršljin v velikosti okoli 4 ha, ki se nahaja sredi gozda in se drži obočja mestne hoste, ki je razglašena za gozd s posebnim pomenom; manjši del te parcele je tudi razglašen za gozd s posebnim pomenom katerega krčitev ni dovoljena; parcela je bila v letu 2022 s sprejetjem OPN prekvalificirana iz gozdnega v kmetijsko zemljišče; občana zanima kdo je odgovoren za spremembo namembnosti parcele iz gozdnega v kmetijsko zemljišče; ali je sprememba namembnosti v kmetijsko rabo sploh sprejemljiva in upravičena in zakaj je konec koncev sploh dovoljen tako obsežen poseg. 

Odgovor

Sprememba namembnosti zemljišča parc. št. 421/14 k.o. Bršljin je bila izvedena ob uveljavitvi Odloka o spremembah dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/22). Prostorski akt je z Odlokom sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 29. redni seji dne 07. 07. 2022. Uveljavljen je bil dne 29. 7. 2022. Prostorski načrt se je pripravljal na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, med njimi tudi smernic ministrstva pristojnega za kmetijstvo, ki ugotavlja, da je zaradi izrednega zmanjševanja obsega kmetijskih zemljišč kot nenadomestljivega vira za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva v državi  treba skrbeti za varovanje kmetijskih zemljišč, ohranjati in izboljševati pridelovalni potencial ter povečevati obseg kmetijskih zemljišč, preprečevati nesmotrno poseganje na kmetijska zemljišča, trajnostno ravnati z rodovitno zemljo ter načrtovati in skrbeti za prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva. V tem smislu je Mestna občina Novo mesto prejela pobudo nosilca registriranega kmetijskega gospodarstva, ki je v naravi urejena kmetija na Cegelnici z okvirno površino 36 ha kmetijskih zemljišč. Kmetija namreč za svoj razvoj potrebuje urejena kmetijska zemljišča v čim bolj zaokroženem in bližnjem območju, zato je bila pobuda za spremembo namembnosti obravnavanega zemljišča skrbno pretehtana. Mestna občina Novo mesto je pobudo sprejela, ker se zaveda pomena razvoja kmetijskih gospodarstev v neposredni bližini mesta.

 

Občinski svet je v letu 2015 sprejel trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030, v kateri je poudarjen vidik oskrbe prebivalstva z lokalno predelano hrano in skrajševanje oskrbovalnih verig. V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta je predvideno, da se v primerih, kadar zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab ni mogoče zagotoviti razvoja perspektivnim kmetijam v naselju, na podlagi preveritev s kmetijskega, prostorsko-urbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije. Obravnavana kmetija leži na robu Novega mesta, s svojo velikostjo je ena največjih kmetij v Novem mestu, zato njena selitev ni potrebna, je pa potrebno poskrbeti, da ohrani možnosti za nadaljnji prostorski razvoj, tudi s širitvijo kmetijskih zemljišč.

 

Predlagana rešitev je bila v okviru dopolnjenega osnutka spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta javno razgrnjena v času od 15. oktobra 2021 do 15. novembra 2021. Dne 26. oktobra 2021 je bila v prostorih KCJT izvedena tudi široka javna obravnava. Rešitev je bila usklajevana tudi z ministrstvom pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo. Ministrstvo pristojno za gozdarstvo je izdalo pozitivno mnenje, št. 3401-24/2006/87, z dne 31. maj 2022, ministrstvo pristojno za kmetijstvo pozitivno mnenje, št. 3502-100/2020/18, z dne 26. maj 2022, Zavod za gozdove pa pozitivno mnenje, št. 3407-96/2020-10, z dne 1. april 2022. V postopku priprave prostorskega načrta so bili presojani vplivi izvedbe plana na okolje in varovana območja narave. Ministrstvo pristojno za okolje je z odločbo, št. 35409-350/2021-2550-25, z dne 29. junija 2022 ugotovilo, da so vplivi sprejemljivi.

 

Pripravila:

 

Tina Hadžič

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

Mojca Tavčar

vodja oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam