vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-166 Slaba označenost cest


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: Lista Naš kraj – naše mesto
Svetnik: Slavko Matko

Pobuda

Lokalne ceste so zelo slabo označene kar se tiče cestne signalizacije. Ni označeno niti ob strani, niti po sredini. Pobuda, da se preveri in da se da tej problematiki več poudarka v naslednjem letu.

Odgovor

Izvedba vzdrževanja obstoječih talnih označb se izvaja na letni ravni v okviru koncesijske pogodbe za redno vzdrževanje občinskih cest.

Talne označbe sicer niso zakonsko obvezne, zato se jih uporablja smiselno.

Letos nameravamo za povečanje varnosti začeti dodatno označevati lokalne ceste (višji rang občinske ceste) z vzdolžnimi črtami predvsem izven naselja (zaradi večjega prometa, višjih hitrosti, slabše vidljivosti, …), kjer širina ceste ustreza pravilniku o prometni signalizaciji. Vzporedno pa bomo vse obstoječe vzdolžne črte po potrebi prilagodili omenjenemu pravilniku.

 

Pripravila:

                                                                                                                          

Jure Duh

višji svetovalec

 

Brigita Železnik

Vodja organa – direktorica skupne uprave

(višja inšpektorica svetnica)

                                                               

dr. Jana Bolta Saje

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam