vodilna slika

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje izrednih dogodkov in prireditev za leto 2019

datum: 15. 03. 2019

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 (DUL, št. 16/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE IZREDNIH DOGODKOV IN PRIREDITEV ZA LETO 2019

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje izrednih dogodkov in prireditev razpisuje sredstva za leto 2019 v skupni višini do 18.200,00 EUR za naslednje vsebine:

 

 1. izvedbo Novomeškega polmaratona v skupni višini do 10.000,00 EUR,
 2. izvedbo Iger krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto v skupni višini do 7.000,00 EUR,
 3. izvedbo Maturantske parade 2019 v skupni višini do 1.200,00 EUR.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2019.

 

Prijavitelj izpolni in podpiše splošni obrazec ter ga skupaj z vsebinskim obrazcem odda v predpisanem roku.

 

2. Cilj razpisa

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti organizacijo in izvedbo Novomeškega polmaratona, Iger krajevnih skupnosti in Maturantsko parado, ki bodo v letu 2019 potekali v Mestni občini Novo mesto. Vsak posamičen dogodek lahko organizira društvo, zasebni zavod, krajevna skupnost ali druga organizacija samostojno.

 

Med prispelimi vlogami bo za vsak dogodek posebej izbran en izvajalec, ki bo priložil ustrezne reference za organizacijo in izvedbo le-tega. Prednostno bodo obravnavane vloge prijaviteljev, ki vključujejo širše število udeležencev dogodkov ter občanov, tehnična in strokovna usposobljenost, organizacijska prepoznavnost in uspešnost prijavitelja na podlagi preteklih referenc. Prednostno bodo obravnavani prijavitelji, ki so tovrstne dogodke že organizirali.

 

3. Splošni pogoji razpisa

Na poziv se lahko prijavijo:

- društva s sedežem v Mestni občini Novo mesto,

- krajevne skupnosti v Mestni občini Novo mesto,

- podjetja in organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, športne, mladinske, dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto.

 

Upravičen prijavitelj lahko prijavi samo en dogodek.

 

4. Splošni in prednostni kriteriji

Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih kriterijih

 • kakovostna opredelitev prijavljenega dogodka,
 • obseg vključenih vseh udeležencev v dogodek*,
 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo dogodka,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja Mestne občine Novo mesto,
 • ter po posebnih dodatnih kriterijih.

 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 145.

 

*Organizator maturantske parade mora ob prijavi predložiti tudi potrdilo šol o številu sodelujočih maturantov iz njihove šole.

 

5. Uporaba kriterijev

Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila kvaliteto predlaganega programa dogodka ali prireditve, izločila vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja ter izbrala prijavitelja. Komisija bo izločila morebitne izvajalce, ki ne izpolnjujejo pogoje za finančno, organizacijsko, kadrovsko ali tehnično usposobljenost ter nimajo ustreznih referenc.

Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno prijavo dogodka. V nasprotnem bo strokovna komisija upoštevala le eno prijavo, ki jo bo izbrala po lastni presoji.

Izbrani prijavitelj za izvedbo Maturantske parade 2019 bo imel pristojnost, da izbere voditelja dogodka, glasbeno podlago, plesne lokacije in posamezne slike četvorke. Vodilni organizator mora pod temi pogoji možnost sodelovanja na dogodku omogočiti tudi vsem ostalim zainteresiranim izvajalcem četvorke.

 

6. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019. 

 

7. Razpisni rok

Razpisni rok se prične z dnem objave 15. 3. 2019 in traja do vključno 8. 4. 2019. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

8.  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo javnega poziva,
 • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
 • obrazec 2: vsebinski obrazec,
 • obrazec 3: vzorec Pogodbe,
 • obrazec 4: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa,
 • obrazec 5: vzorec Zahtevka za izplačilo,
 • obrazec 6: označitev kuverte.

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv izpolniti in podpisati splošni obrazec 1, obrazec 2. Obrazec 6 prilepi na kuverto.

 

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih obrazec zahteva. Prijava na javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

 

9. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vsak prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira zgolj z eno prijavo.

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 8 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 8. 4. 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do ponedeljka, 8. 4. 2019.

 

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

 

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do ponedeljka, 8. 4. 2019, do 12. ure.

 

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE IZREDNIH DOGODKOV IN PRIREDITEV ZA LETO 2019. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 6: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

10.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena na 8. 4. 2019. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 9. točko tega poziva, se vrne vlagatelju.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičen prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije  pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

11. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je mag. Sandra Boršič (tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

 

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v tridesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju dogodka za leto 2019.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

 

Številka:

Novo mesto, dne 15. 3. 2019

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

Razpisna dokumentacija: 

SPL. OBRAZEC 1.doc

Obrazec_2 Dogodki.doc

OBRAZEC 3 OSNUTEK POGODBE 2019.doc

 

nazaj