vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev »OKTOBERFEŠTA 2019«, organizatorja, podjetja Event 24 d.o.o.

datum: 19. 09. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »OKTOBERFEŠTA 2019«, ki bo potekala dne 18. 10. 2019 od 17. do 24. ure in delno 19. 10. od polnoči do 2. ure zjutraj, ter dne 19. 10. 2019 od 17. do 24. ure in delno 20. 10. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj na parkirišču pred Qlandijo v Novem mestu.   

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v petek, 27.9.2019 ob 9.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok_Event24.pdf

nazaj