vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na javni prireditvi »MARTINOVANJE NA VASI«, organizatorja Turistično in kulturnega društva Podgorje

datum: 16. 10. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na javni prireditvi »MARTINOVANJE NA VASI«, ki bo potekala dne 16. 11. 2019 od 15. do 24. ure v Velikih Brusnicah, pod nadstrešnico za gasilskim domom.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v petek, 25. 10. 2019 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok.pdf

nazaj