vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev »FESTIVAL LOKA 2020«

datum: 04. 06. 2020

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO 

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »FESTIVAL LOKAL 2020«, ki bo potekala dne 20.6.2020 (koncert El Kachon) od 20.00 do 22.00 ure, dne 3.7.2020 (Ribarski večer na terasi z DJ-jem) od 20.00 do 22.00 ure, dne 21.8.2020 (koncert Ex Yu glasbe) in 28.8.2020 (Stand up večer) od 20.00 do 22.00 ure, na terasi Gostišča Loka, Župančičevo sprehajališče 2, 8000 Novo mesto. Javno prireditev organizira Športno kulturno društvo Stara čolnarna iz Novega mesta. 

 

Narok za ustno obravnavo bo 

 

v četrtek, 11. 6. 2020 ob 8.00, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v pritličju. 

 

Narok na ustno obravnavo.pdf

nazaj