vodilna slika

Narok za ustno obravnavo za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev FILMSKI TEDEN EVROPE

datum: 18. 06. 2020

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO 

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »FILMSKI TEDEN EVROPE«, ki bo potekala dne 3. 7. 2020 od 21.00 do 23.00 ure, dne 4. 7. 2020 od 21.00 do 23.00 ure in dne 5. 7. 2020 od 21.00 do 23.00 urev Novem mestu, v atriju Gradu Grm, Skalickega ulica 1.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v sredo, 24.6.2020 ob 8.00, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v pritličju.

Narok.pdf

nazaj