vodilna slika

Poziv interesnim organizacijam k predlaganju kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu

datum: 01. 02. 2021

V Uradnem listu RS, št. 6/21 je bil dne, 15. 1. 2021 na strani 63 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, da predlagajo kandidate za 80 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu. Vsaka občina ima sorazmerno število sodnikov porotnikov glede na število prebivalcev (Mestni občini Novo mesto pripada 26 sodnikov porotnikov).

Poleg predstavniških organov so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu. Po določilu prvega odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov za sodnike porotnike.

Sodnike porotnike imenuje predsednik višjega sodišča izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije.

Predlagatelji morajo določeno število kandidatov za sodnike porotnike za mladoletniške senate predlagati izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov, v skladu s četrtim odstavkom 462. člena Zakona o kazenskem postopku. 

Kandidat za sodnika porotnika mora izpolnjevati pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in podati izjavo, da pristaja na kandidaturo: »Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.« Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

K izjavi kandidata za sodnika porotnika je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Rok za podajo predlogov na Okrožno sodišče v Novem mestu je 16. 3. 2021.

 

Objava v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021006.pdf

Priloga: Izjava kandidata za sodnika porotnika

nazaj