vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zahtevo organizatorja Zavoda Situla za javno prireditev »KINO NA TRGU 2021« in za javno prireditev »FESTIVAL URBANEGA DOGAJANJA 2021

datum: 12. 03. 2021

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) v povezavi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, na zahtevo organizatorja Zavoda Situla, Dilančeva ulica 1, 8000 Novo mesto, za javno prireditev »KINO NA TRGU 2021«, ki bo potekala od dne 11.8.2021 do 15.8.2021 od 20.00 do 23.00 ure v Novem mestu, na Glavnem trgu pred Rotovžem in za javno prireditev »FESTIVAL URBANEGA DOGAJANJA 2021«, ki bo potekala dne 5. 6. 2021 od 14.00 do 24.00 ure v Novem mestu, na Glavnem trgu pred Rotovžem.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 25. 3. 2021 ob 8.00 uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

Narok.pdf

nazaj