vodilna slika

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

datum: 19. 07. 2021

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu ZJU) MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 v Uradu za družbene dejavnosti

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

• imeti morajo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) smer pravna, pedagoška ali sociološka ali specializacijo po  visokošolski strokovni  izobrazbi (prejšnja) smer pravna,

  pedagoška ali  sociološka ali magistrsko izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo) smer pravna, pedagoška ali  sociološka,

• najmanj 7 let delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• državljanstvo Republike Slovenije,
• strokovni izpit iz upravnega postopka,

• opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Želena dodatna znanja: 

  • poznavanje upravnega poslovanja.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kandidati, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Preverilo se bo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da ga nima, ga mora na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Naloge delovnega mesta:

- vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela urada ter skrb za

  zakonito, pravočasno in učinkovito opravljanje nalog urada,

- priprava predlogov splošnih aktov iz pristojnosti urada,

- priprava predlogov razvojnih programov s področja dela urada,

- vodenje in odločanje glede na dana pooblastila v upravnih postopkih, 

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega

  področja,

- sodelovanje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega

  proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa,

- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje pisne izjave:

 

1. izpolnjevanje pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu  ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu);

 

3.    izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);

 

4.    izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat ima);

 

5.    izjavo kandidata, da:

•      je državljan Republike Slovenije,

•      ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

•      zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 

6.    izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz  5. točke iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavnem obrazcu, priloženih pisnih izjavah in drugih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Natečajna komisija bo po potrebi izvedla dodatne faze izbirnega postopka.

 

V skladu z 61.a členom  ZJU, se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur na teden in z dvomesečnim poskusnim delom. Delovno mesto vodja urada za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja urada za družbene dejavnosti opravljal v nazivu druge stopnje: sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi  za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj št.: 1100-0280/2021 za prosto delovno mesto vodja urada za družbene dejavnosti« na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Rok za vlaganje prijav je 15 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidati bodo o izbiri / ne izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Vovko, telefon: 07/39-39-220.


V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka:  1100-0280/2021-2 (411)

Datum:    16. 7. 2021

 

                                                                                                Mestna občina Novo mesto

 

Prijavni obrazec - vloga za zaposlitev.doc

nazaj