vodilna slika

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Občinski redar svetovalec

datum: 20. 07. 2021

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Mestna občina Novo mesto – Skupna občinska uprava občin Dolenjske objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

 

OBČINSKI REDAR SVETOVALEC

v Skupni občinski upravi občin Dolenjske, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto

 

Delovno mesto je uradniško, ki se opravlja v nazivu občinski redar svetovalec III,  občinski redar  svetovalec II in občinski redar svetovalec I.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

         . imeti morajo specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko strokovno

           izobrazbo (prejšnjo) ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prvo bolonjsko stopnjo) ali

           visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prvo bolonjsko stopnjo)

         . najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,

         . usposabljanje za imenovanje v naziv,

         . preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil

           občinskega redarja,

         . preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

         . strokovni izpit iz upravnega postopka.

         . veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije.

 

         Želeno znanje: poznavanje upravnega poslovanja.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem  mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeno usposabljanje in preizkuse, na katero ga  bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Preverilo se bo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da ga nima, ga mora na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Naloge delovnega mesta občinski redar svetovalec so naslednje:

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja

  občinsko redarstvo,            

- nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občin skupne občinske uprave ter izvajanje

  pooblastil iz stvarne pristojnosti medobčinskega redarstva,                     

- izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu

  varnosti,                  

- vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,             

- vodenje in odločanje v bolj zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,               

- sodelovanje pri načrtovanju operativnega dela ter organiziranje, nadziranje in

  usklajevanje dela,               

- sodelovanje pri izpolnjevanju in usposabljanju občinskih redarjev,                      

-  neposredno vodenje zahtevnejših operativnih nalog,                  

-  priprava analiz in poročil,              

- sodelovanje v svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu,                     

- skrb za ažurnost vnosa prekrškovne aplikacije in programa za upravno poslovanje,    

- opravljanje nalog medobčinskega redarstva kot jih določa Odlok o ustanovitvi Skupne

  občinske uprave občin Dolenjske,             

-  samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,                      

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,             

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.   

 

Prijava mora vsebovati:

 

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  

vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja (diploma)  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2.    pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih  delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V. VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 

  pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

 

  pisno izjavo o opravljenem strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga je kandidat opravil);

 

  pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem  

postopku (če ga je kandidat opravil);

 

 6.   pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat ima);

 

  pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;

 

 8.   pisno izjavo kandidata, da:

      •  je državljan Republike Slovenije,

      •  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

         uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest

         mesecev,

      • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega  dejanja,   

        ki se preganja po uradni dolžnosti;

  izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz  8. točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavnem obrazcu, priloženih pisnih izjavah in drugih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati. Natečajna komisija bo po potrebi izvedla dodatne faze izbirnega postopka.

 

V skladu z 61.a členom  ZJU, se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu občinski redar svetovalec opravljal v nazivu občinski redar svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar svetovalec II in občinski redar svetovalec I. Delovni čas na uradniškem delovnem mestu občinski redar svetovalec je razporejen v skladu z internim pravilnikom in je, po potrebi, lahko organiziran v neenakomerni razporeditvi. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v prostorih Skupne občinske uprave občin Dolenjske in na terenu, na območju  Mestne občine Novo mesto ter občin Straža, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna.

 

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj, številka: 1100-0281/2021 – občinski redar svetovalec«, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni  po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto ter na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni enoti Novo mesto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na  elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidati bodo o izbiri/ne izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si). Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na telefonski številki 07/3939-220 (Silva Vovko), informacije o delovnem področju na telefonski številki 07/3939-230 (Brigita Železnik).

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

 

Številka:  1100-0281/2021-2 (411)

Datum:    20. 7. 2021

 

 

 

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni

                                                                                      župan Mestne občine Novo mesto

 

Prijavni obrazec - vloga za zaposlitev.doc

nazaj