vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti in okoljskega poročila

datum: 26. 08. 2022

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19), Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti

 in okoljskega poročila

 

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Tisk Šepic ob Straški cesti (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje  BD projektiranje d.o.o. in okoljsko poročilo, ki ga je izdelal ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p.

2. Predmet OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za izgradnjo poslovnega objekta tiskarne s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvijo na južnem robu obrtno-industrijske cone Livada v Novem mestu. Območje OPPN obsega 0,55 ha in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parc. številkami: 11/17, 1054/17, 10/9 in 10/20, vse k.o. Bršljin.

3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in in okoljskega poročila bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od četrtka, 1. 9. 2022 do vključno ponedeljka, 3. 10. 2022. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2021082510125037/), v zavihku »Dopolnjen osnutek«.

4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila bo v sredo, 14. 9. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/) ter na oglasni deski in spletni strani Krajevne skupnosti Bršljin (www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/brsljin/). 

Javno naznanilo_TiskSepic.docx
 

nazaj