vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Mestna občina Novo mesto objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev

v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

 

1. Predmet javnega razpisa

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 20.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev na področju športa ali za posamezno razpisno področje.

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Sofinancirane bodo samo tiste prireditve, ki bodo izvedene v letu 2015.

 

3. Splošni razpisni pogoji

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni (8. člen Zakona o športu):

 • športna društva in klubi,
 • druga društva in organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

 

Prijavljeni (v nadaljevanju izvajalci) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto,
 • da je večina članov društva/kluba prebivalcev Novega mesta,
 • da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
 • da izvajajo program javnega interesa – Nacionalni program športa v RS,
 • da prijavljajo prireditev, ki bo v celoti uresničena v letu 2015,
 • da prijavitelj ne more za ta isti projekt prejeti nobenih drugih proračunskih sredstev MO NM v letu 2015.

 

4. Prednostni razpisni pogoji

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji, ki bodo prijavili mednarodne športne prireditve, ki:

 • ki se bodo izvajale daljše časovno obdobje,
 • so zanimive za prebivalce Novega mesta,
 • so brezplačne za obiskovalce,
 • prispevajo k promociji Novega mesta,
 • pomenijo obogatitev športne ponudbe Novega mesta.

 

Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico, da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelovanju s prijavitelji. V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu.

 

Prijavitelj je dolžan poskrbeti za vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.

 

5. Rok in način prijave

Razpisni rok začne teči z dnem objave javnega razpisa v Dolenjskem uradnem listu in traja 30 dni, tj. do vključno 28. aprila 2015.

 

Prijave za dodelitev sredstev morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele najpozneje do vključno 28. aprila 2015 v glavno pisarno Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano :

-  naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,

-  naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika),

- na sprednji strani z oznako NE ODPIRAJPRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VELIKIH MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV V MO NM V LETU 2015.

 

Nepravilno označene in odposlane prijave (ovojnice) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

6. Poraba sredstev

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

 

7. Datum odpiranja vlog

Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

 

Prijavitelji, ki bodo predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani, da prijave dopolnijo v roku 5 dni od prejema razpisa. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.

 

8. Obveščanje prijaviteljev

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni oz. najpozneje 90 dni od zaključka javnega razpisa.

 

Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leto 2015. Če se izvajalec ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Ur. l. RS, št. 50/2007).

 

9. Razpisna dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo brezplačno v Uradu za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1 (2. nadstropje), in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro., v sredo do 16. ure, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si do vključno 28. aprila 2015.

 

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko izvajalci Mestno občino Novo mesto zaprosijo prek elektronske pošte ivica.menger@novomesto.si ali prek telefona 07/39 39 211 v času uradnih ur, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. uro in 14. uro, v sredo do 16. ure. Kontaktna oseba je Ivica Menger.

                                                                     

 

Mestna občina Novo mesto

 

nazaj