vodilna slika

Javni poziv o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje proslav, prireditev, obletnic in drugih dejavnosti organizacij in društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

datum: 27. 03. 2015

Dolenjski uradni list 2 - 2015

Številka: 0930-1/2015

Datum: 27. 3. 2015

 

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in 18/2015) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 sprejetega na 5. seji Občinskega sveta 26. 3. 2015, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

 

JAVNI POZIV

o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje proslav, prireditev, obletnic in drugih dejavnosti organizacij in društev v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

 

 1. Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte in organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, proslav, publikacij, obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let neprekinjenega delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja.

 

  Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednja področja:

 • Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, ki jim župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015,
 • Javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in obletnic, ki so organizirane v počastitev državnih praznikov, občinskega praznika, spominskih dni občine, pomembnih obletnic društev in drugih organizacij,
 • Javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen nevladnim organizacijam, ki ne morejo kandidirati na drugih razpisih MO Novo mesto,
 • Javni poziv za sofinanciranje ureditve grobišč, ki je namenjen urejanju in obnovi spominskih obeležij v MO Novo mesto,
 • Javni poziv za sofinanciranje novoletne obdaritve otrok in je namenjen organizaciji v javnem interesu, ki organizira obdaritev predšolskih otrok v MO Novo mesto.
 •  

   Cilj razpisa

  Namen javnega poziva za sofinanciranje proslav, prireditev in projektov na področju družbenega življenja v MO Novo mesto je prednostno finančno podpreti raznovrstne projekte in dogodke, ki niso zajeti ali sofinancirani na podlagi ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto. Hkrati pa bodo ti dogodki popestrili raznovrsnost ponudbe v občini in sooblikovali proslave ob državnih praznikih, občinskih spominskih dnevih, pomembnih obletnicah.

  Namen razpisa je finančno omogočiti večje dogodke, ki potekajo v Trdinovi dvorani KC Janeza Trdine, Športni dvorani Marof, Športni dvorani Leona Štuklja ali Teniškem centru Otočec v obliki sofinanciranja najema dvorane in potekajo v organizaciji nevladnih organizacij.

   

   Splošni pogoji za sodelovanje

  Na razpis se lahko prijavijo:

  • pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),
  • fizične osebe,
  • prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

  Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto.

   

   Izpolnjevanje razpisnih pogojev

  Vloge na vseh javnih pozivih bodo obravnavane sproti, ob prispetju, in jih bo obravnavala strokovna komisija, ob prispetju z izjemo Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na katerem lahko župan odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015 brez strokovne komisije.

  Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvam.

  Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne uresničitev projekta) v letu 2015 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

   

   Splošna razpisna merila za javne pozive:
  • projekti in programi, ki niso financirani na nobenem od razpisov MO Novo mesto,
  • reference izvajalca, katerih dozdajšnje delovanje je po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot uspešno,
  • odmevnost uresničenih projektov,
  • zagotovilo za kakovostno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta),
  • prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja, ter dobrodelni projekti,
  • skladnost prijavljenega projekta/programa s sprejetimi (strateškimi) akti oziroma odločitvami MO Novo mesto ter vključenost v praznovanje 650. letnice ustanovitve Novega mesta,
  • programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto v slovenskem prostoru,
  • sodelovanje z Mestno občino Novo mesto,
  • realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt,
  • prednostni kriterij pri ocenjevanju vloge je dokazilo o pridobljenih sredstvih iz državnih ali evropskih razpisov oziroma sponzorskih ali donatorskih sredstev,
  • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja MO Novo mesto (javna dela, brezplačna uporaba prostorov, druga razpisna sredstva),
  • prijavitelj, ki z istim projektom kandidira na več razpisih občine, bo izločen iz obravnave,
  • prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto (če so kandidirali na razpisih MO Novo mesto).

   

   Okvirna vrednost

  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v skupni vrednosti znaša 121.000,00 EUR proračunskih sredstev za namen enkratne odobritve sredstev organizacijam in društvom, pravnim in fizičnim osebam. Po posameznih področjih višina sredstev znaša:  

  • javni poziv za sofinanciranje proslav in prireditev v višini 40.000 EUR; župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015,
  • javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev in obletnic, ki so organizirane v počastitev državnih praznikov, spominskih dni občine, pomembnih obletnic društev in organizacij v višini 30.000, 00 EUR,
  • javni poziv za druga društva in organizacije, ki je namenjen tistim nevladnim organizacijam, ki ne morejo kandidirati na drugih razpisih MO Novo mesto v višini 30.000,00 EUR,
  • javni poziv za urejanje grobišč v višini 3.000,00 EUR,
  • javni poziv za novoletno obdaritev otrok v višini 18.000,00 EUR.

   

  Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine vrednosti dodeljenih sredstev na področju kulture ali za posamezno razpisno področje.

   

   Obdobje za porabo sredstev

  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.

   

   Razpisni rok

  Razpisni rok se začne 27. 3. 2015 in traja do 30. 6. 2015 oziroma do porabe proračunskih sredstev v letu 2015.

   

   Razpisna dokumentacija

  Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega:

  • besedilo razpisa,
  • prijavne obrazce.

   

  Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo.

  Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto.

  Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

  Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

   

   Oddaja in dostava vlog

  Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloge bo Mestna občina Novo mesto sprejemala do porabe razpisanih sredstev v letu 2015. Rok za oddajo vlog se začne z 27. 3. 2015 in se predvidoma zaključi 30. 6. 2015 oziroma do porabe sredstev.

   

  Vloga mora biti predložena na naslov:

  Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 30. 6. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PROSLAVE, POKROVITELJSTVA, JAVNE PRIREDITVE 2015. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja NAZIV oz. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA, NASLOV.

  Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.

  Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.

   

   Izločitev vlog

  Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog, jih dopolnijo v roku 5 dni. Če vlagatelj vloge ne dopolni, bo ta zavržena kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže, so tiste:

  • ki jih ni vložila upravičena oseba;
  • prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
  • vloge, ki so nepopolne.

   

  Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis v celoti ali za posamezna razpisna področja po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

   

   Dodatne informacije

  Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je  Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

   

   Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

  Vloge bo odpirala pristojni uslužbenec po prejetju, ocenjevala pa jih bo strokovna komisija, z izjemo Javnega poziva za sofinanciranje proslav in prireditev, na katerem župan lahko odobri sredstva do 700,00 EUR na podlagi 9. člena Odloka o proračunu MO Novo mesto za leto 2015 brez strokovne komisije.

  Občina bo predlagatelje s sklepi obvestila o rezultatih javnega poziva najpozneje v tridesetih dneh od prejetja vloge.

  Občina bo vloge sprejemala do porabe sredstev v letu 2015.

   

  Mestna občina Novo mesto

   

  nazaj